NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Základní informace

Model maturitní zkoušky pro rok 2016


Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2016

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
- ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Grafické znázornění maturitního modelu 2016:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2015/2016.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

 

Další důležité informace k maturitě v roce 2016 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2016 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2016.
  • Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 naleznete v záložce Kritéria hodnocení
  • Katalogy požadavků 2016 vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2016.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy, soubory vzorových úloh a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
  • V záložce Publikace k maturitě 2016 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016.
  • Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
  • Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
  • Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.