NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Kdo je kdo

Přehled funkcí pro zabezpečení společné části MZ


Funkce stanovené školským zákonem a maturitní vyhláškou


Školský zákon ukládá Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) povinnost zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce:

    o školního maturitního komisaře;
    o zadavatele;
    o hodnotitele ústní zkoušky a písemné práce.


Tyto zákonné funkce jsou souhrnně nazývány „orgány společné části maturitní zkoušky (MZ)“ nebo „lokální funkce“. Tímto názvem je poukázáno na jejich vazbu na jednotlivé lokality – školy, a tedy i na to, že jde o funkce nominované řediteli škol.

Odborná příprava v rámci aktivity CISKOM zahrnuje také problematiku žáků s PUP MZ. Tato tzv. nástavbová odborná příprava je z legislativního hlediska zakotvena v maturitní vyhlášce.


ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ (ŠMK)

Školní maturitní komisař (ŠMK) zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Plně odpovídá za korektnost a objektivitu maturitního procesu v průběhu konání zkoušek (didaktických testů a písemných prací) společné části maturitní zkoušky (SČ MZ), jejichž rozvrh je stanoven v tzv. jednotném zkušebním schématu (JZS). Z výkonu své funkce se zodpovídá řediteli Centra, tedy nikoli řediteli příslušné školy.

Školního maturitního komisaře (ŠMK) jmenuje na základě návrhu ředitelů škol k výkonu funkce v příslušné střední škole ředitel Centra. Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole. ŠMK nesmí vykonávat svou funkci ve škole, s níž má nebo v uplynulých dvou letech před konáním maturitní zkoušky měl základní pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah. Jedná se o jednu z klíčových podmínek pro zajištění objektivity průběhu zkoušek. Pokud má škola jedno nebo více odloučených pracovišť, na kterých probíhají maturity, jsou ŠMK jmenováni i na tato odloučená pracoviště školy. Sídla škol a jejich odloučená pracoviště, kde budou probíhat maturitní zkoušky, označujeme souhrnně jako zkušební místa a platí, že každé zkušební místo musí mít svého komisaře. V souladu s § 38 maturitní vyhlášky má mít každá škola takový počet certifikovaných ŠMK, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška.

Základní podmínkou jmenování do funkce školního maturitního komisaře je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře, které je vydáváno Centrem ve smyslu školského zákona, a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

ŠMK bude při výkonu své funkce ve zkušebním místě postupovat podle detailní metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.


ZADAVATEL (ZAD)

Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně. Zadává zkoušky společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou.

Zadavatele jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které zkoušky probíhají. Základní podmínkou jmenování do funkce zadavatele je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Zadavatel zkoušek konaných žáky s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného certifikátu, tzv. doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy zadavatelů pro žáky s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro zadavatele.

Zadavatel bude při výkonu své funkce v učebně postupovat podle metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.


HODNOTITEL ústní zkoušky (HOD ÚZ)

Hodnotitel ústní zkoušky je členem zkušební maturitní komise pro příslušný předmět a hodnotí ústní projev žáků ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk).

Výsledné hodnocení ústní zkoušky je stanoveno na základě rozhodnutí zkušební maturitní komise. Hodnotitelé jsou vždy členy této komise, a to v rolích hodnotitel-zkoušející a hodnotitel-přísedící.

Hodnotitele ÚZ jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které  hodnotitel funkci vykonává. Podmínkou jmenování do této funkce je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky příslušného předmětu vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Hodnotitel vykonává svoji funkci zpravidla ve škole, kde učí. V případě, že škola nemá dostatek vlastních certifikovaných hodnotitelů, může ředitel po vzájemné dohodě jmenovat pro výkon této funkce hodnotitele z jiné školy.

Hodnotitel ústní zkoušky žáků s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ÚZ. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy určené hodnotitelům ÚZ pro žáky s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro HOD ÚZ.


Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura ve školním roce 2016/2017

Na základě úpravy kritérií hodnocení, ke které došlo ve školním roce 2014/2015, a s odvoláním na ustanovení § 42 čl. 3 písm. c) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění organizuje v tomto školním roce Centrum ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) aktualizační odbornou přípravu pro ty certifikované hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (HOD ÚZ ČJL), kteří absolvovali odbornou přípravu pro HOD ÚZ ČJL a získali osvědčení v období od roku 2010 do konce března 2014.

Na základě podnětů od hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL) a zkušeností z uplynulých ročníků maturitní zkoušky iniciovalo Centrum odbornou diskusi zaměřenou na tuto dílčí část komplexní zkoušky z ČJL. Návrh revize ústní zkoušky, který respektuje mj. výsledky dotazníkového šetření realizovaného ve školním roce 2012/2013 a reaguje na zpětnou vazbu od učitelů ČJL, připravilo Centrum ve spolupráci s expertním týmem, jehož členy byli zástupci Ústavu pro českou literaturu, Asociace středoškolských češtinářů, vysokoškolští pedagogové a středoškolští učitelé ČJL.

Aktualizační odborná příprava pro hodnotitele ÚZ ČJL, kteří ji doposud neabsolvovali (tj. vystudovali pouze kurz pro hodnotitele v období od roku 2010 do konce března 2014), mají možnost ji absolvovat ještě v tomto školním roce. Od školního roku 2017/2018 budou muset hodnotitelé, kteří tuto aktualizační odbornou přípravu neabsolvovali, vystudovat znovu kurz na funkci hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, a to jak distanční, tak i prezenční formou studia včetně závěrečné certifikace.

HODNOTITEL písemné práce (HOD PP)

Hodnotitel PP hodnotí písemné práce žáků ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a cizí jazyk (CJ).

Na základě novely maturitní vyhlášky (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 9. listopadu 2012 s vyznačením změn podle vyhlášky č. 371/2012 Sb.) je hodnocení písemných prací CJ společné části MZ organizováno centrálně za dodržení následujících pravidel:

(1) V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 maturitní vyhlášky přiděluje písemné práce z cizího jazyka centrálním hodnotitelům (CeHOPP) k opravě Centrum;
(2) Výsledné hodnocení PP z (CJ) je zadáváno přímo do informačního systému Centra;

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dochází počínaje maturitní zkouškou 2017 také ke změně hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury (§ 80 odst. 5 písm. b školského zákona v platném znění). Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků dílčích zkoušek konaných v rámci společné části maturitní zkoušky formou písemné práce z ČJL bude stejně jako v případě písemných prací z CJ zajišťovat CZVV.

Pro hodnocení PP CJ i ČJL v rámci MZ jsou CeHOPP zařazováni do hodnotitelských týmů. Tyto týmy jsou řízeny vyškolenými vedoucími hodnotitelských týmů, kteří kontrolují hodnocení písemných prací. Za činnost vedoucích hodnotitelských týmů a hodnocení PP daných předmětů odpovídají vedoucí hodnocení předmětu.

Hodnocení PP z CJ
a ČJL v rámci MZ probíhá centrálně podle výše uvedených principů. Písemné práce z CJ a ČJL jsou hodnoceny jako anonymní a hodnotitelům je přiděluje k hodnocení Centrum. Centrum zajišťuje i nezávislou kontrolu hodnocení písemných prací.

Pro doplnění týmů centrálních hodnotitelů proběhne ve školním roce 2016/2017 výběrová odborná příprava pro centrální hodnotitele PP z anglického jazyka.

Nebude však otevřena odborná příprava nově nominovaných hodnotitelů PP z cizích jazyků ani nebude pokračovat odborná příprava pro účastníky, kteří byli na funkci hodnotitele PP CJ nominováni již dříve a studium nezahájili nebo nedokončili. Organizujeme však odbornou přípravu hodnotitelů PP z českého jazyka a literatury (ČJL) včetně nástavbové odborné přípravy pro hodnotitele PP z ČJL žáků s PUP MZ. K účasti ve vzdělávacím projektu pro centrální hodnotitele PP ČJL a ke spolupráci na centrálním hodnocení PP byli osloveni certifikovaní hodnotitelé PP ČJL. Výběrová odborná příprava pro centrální hodnotitele PP z ČJL proběhne rovněž ve školním roce 2016/2017.

V tomto školním roce nebude otevřena odborná příprava nově nominovaných hodnotitelů PP z cizích jazyků a hodnotitelů PP z ČJL ani nebude pokračovat odborná příprava pro účastníky, kteří byli na funkci hodnotitele PP CJ/ČJL nominováni již dříve a studium nezahájili nebo nedokončili. Nebude rovněž organizována odborná nástavbová příprava pro hodnotitele PP z CJ/ČJL žáků s PUP MZ.


MANAGEMENT ŠKOL

Pro ředitele a jejich statutární zástupce, kteří jsou evidováni v informačním systému Centra, je zpřístupněna elektronická knihovna informací. V knihovně jsou uloženy všechny výukové moduly a další informační materiály.Funkce stanovené vnitřními směrnicemi Centra

Druhou částí personální infrastruktury jsou tzv. „centrální funkce“ – tedy funkce nominované a spravované Centrem:

   o rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu);
   o autor testových úloh (ATÚ);

Centrální funkce nejsou stanoveny legislativními normami, ale vnitřními směrnicemi Centra. Odborná příprava centrálních funkcí probíhá kombinovanou formou (e-learning a prezenční školení).