NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Kategorizace žáků

Kategorizace žáků S PUP MZ

Žák s PUP MZ je zařazen do jedné ze čtyř kategorií podle typu speciálních vzdělávacích potřeb a do jedné ze skupin 1 – 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Hlavním kritériem pro zařazení do jedné z kategorií jsou funkční důsledky (tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost žáka) a z nich vyplývající vzdělávací potřeby.
 
Kategorizace podle typu speciálních vzdělávacích potřeb:

  • tělesné postižení (TP);
  • zrakové postižení (ZP);
  • sluchové postižení (SP);
  • specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).1

Označení kategorií podle druhu postižení (TP, ZP, SP, SPUO) je zde nutno chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání MZ.

Kategorizace podle míry požadovaných uzpůsobení:

  • skupina 1;
  • skupina 2;
  • skupina 3.

Konkrétní vymezení jednotlivých skupin je součástí přílohy č. 2 vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Tabulka podávající přehled kategorií a skupin ve vztahu k uzpůsobeným podmínkám konání společné části MZ je k dispozici ke stažení zde.

Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorií a skupin podle toho druhu postižení, které ve větším rozsahu ovlivňuje práci s textem (např. žák se souběžným těžkým zrakovým a tělesným postižením bude zařazen do kategorie ZP především z důvodu nutnosti rozsáhlejších úprav zkušební dokumentace určené žákům se zrakovým postižením). U komplikovaných případů žáků se souběžným postižením více vadami je pro správné zařazení nutná konzultace s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

K zařazení žáků do kategorií a skupin je potřeba přistupovat přísně individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.

Spojením kategorie a skupiny vzniká kód, kterým jsou blíže specifikovány speciální vzdělávací potřeby žáka. Celý číselník tvořený kódy je dostupný zde.

 

____________________________

1 Pojmem „ostatní“ zde označujeme žáky s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, impulzivity nebo hypoaktivity, dále žáky s poruchami autistického spektra a žáky s narušenou komunikační schopností (dysfázií nebo afázií). Dále žáky s dalšími ( i kombinovanými) zdravotními znevýhodněními a zdravotním postižením (např. psychiatrické diagnózy, epilepsie, diabetes atd.).