NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Ilustrační obrázek - pero s inkoustem

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky
z českého jazyka a literatury. Písemná práce vytváří žákovi prostor pro to, aby mohl prokázat, že dokáže vytvořit ve svém mateřském jazyce smysluplný text.

Jaké dovednosti by měla ověřit písemná práce?

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený
a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami
a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Koncepce písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce v rámci maturitní zkoušky navazuje na současnou tradici psaní maturitních písemných prací
v českém prostředí, ale také s sebou přináší změny.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Dále pak je rozšířena nabídka zadání, student si vybírá z 10 zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. MŠMT vyhlašuje 10 tematicky různorodých zadání.

Pro vypracování práce je vymezen jiný čas, než tomu bylo dosud, a to 90 minut. S tím souvisí také požadavek na minimální rozsah písemné práce, vzhledem ke stanoveným 90 minutám je minimální požadovaný rozsah písemné práce 250 slov. 

Jak vypadá struktura zadání písemné práce?

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty různého charakteru
a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Organizační pokyny

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola zajistí 1 výtisk do každé učebny.

Zadání se nevypisuje na tabuli, žák je obdrží v tištěné podobě, z 10 zadání si vybere jedno. Na rozhodnutí o výběru zadání mají žáci 25 minut (pokud vyhláška MŠMT nestanoví jinak). Poté zapíší podle pokynu zadavatele do záznamového archu číslo zvoleného zadání, které již nelze měnit. Písemnou práci žáci píší do adresných záznamových archů.

Hodnocení písemné práce

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití spisovného jazyka a kompoziční výstavba textu.

Vývoj metodiky písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce, jako dílčí části komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, probíhá neustálým vývojem,
a to zejména na základě zkušeností, které jsou získávány jak z ověřovacích šetření písemné práce, tak také z hodnocení písemných projevů žáků při maturitních termínech.

Ke stažení: