NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Ilustrační obrázek - pero s inkoustem

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Vedle mluveného vyjadřování, čtení a porozumění textu je písemný projev jednou z dalších významných jazykových dovedností. Žáci by měli být schopni v českém jazyce komunikovat písemně a v tomto jazyce vytvořit smysluplný text. 

Jaké dovednosti by měla ověřit písemná práce?

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený
a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami
a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Koncepce písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce v rámci maturitní zkoušky navazuje na současnou tradici psaní maturitních písemných prací v českém prostředí.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Žák si vybírá z 6 tematicky různorodých zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost.

Na výběr jednoho z nabízených zadání má žák k dispozici 20 minut, na vypracování práce je vymezeno 90 minut. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov.

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut.

Jak vypadá struktura zadání písemné práce?

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty různého charakteru a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Organizační pokyny

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola zajistí 1 výtisk do každé učebny. 

Žáci by měli psát černě nebo modře píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Zásadně nedoporučujeme psát fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Při práci se záznamovým archem se nesmí používat bělicí korektory či pásky.

Zadání se nevypisuje na tabuli, žák je obdrží v tištěné podobě. Z 6 zadání si žák vybere jedno. Na titulní straně záznamového archu poté zaškrtne příslušné pole odpovídající číslu vybraného zadání. V rámci 20 minut určených na výběr zadání si žáci mohou do testového sešitu psát osnovu, koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení. Písemnou práci žáci zapisují do adresných záznamových archů. 

Hodnocení písemné práce

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

 Ke stažení: