NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Přihlašování k MZ 2014

Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání přihlášek řediteli Vaší školy 1. prosince 2013. Protože tento termín připadá na neděli je v letošním roce posledním dnem pro předání přihlášky řediteli pondělí 2. prosince 2013.

POČET ZKOUŠEK A MOŽNOSTI VOLBY MATURITNĆH PŘEDMĚTŮ


Již v úvodu bylo zmíněno, že maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Ve společné („státní“) části musíte povinně složit 2 zkoušky, v profilové („školní“) další 2 nebo 3 zkoušky podle rámcového vzdělávacího programu Vaší školy. V obou částech si pak k povinným zkouškám můžete přidat až dvě další zkoušky nepovinné.

O pravidlech volby předmětů školní (profilové) části, o formě profilových zkoušek a o zadání těchto zkoušek rozhoduje ředitel Vaší školy. My se nyní budeme věnovat výhradně oné státní části.

První povinnou zkouškou je čeština. Zkouška sestává z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. U druhé povinné zkoušky si můžete zvolit mezi matematikou a cizím jazykem. Pokud budete chtít maturovat z cizího jazyka, má tato zkouška rovněž tři části. Na rozdíl od češtiny ale didaktický test obsahuje navíc tzv. poslechový subtest. Zvolíte-li matematiku, čeká Vás pouze didaktický test.

V případě cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. Volba jazyka je na Vás, nemůžete však zvolit jazyk, který se ve Vaší škole nevyučuje.

Oproti předchozím dvěma ročníkům již letos neexistuje možnost výběru úrovně obtížnosti zkoušky. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části tak budou konány v rozsahu stávajících katalogů požadavků pro základní úroveň obtížnosti.

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK

V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním znevýhodněním, můžete si nadále zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (PUP). Zkouška je potom přímo odvozena od maturitní zkoušky pro žáky bez zdravotního znevýhodnění, uzpůsobeny jsou pouze podmínky pro její konání a případně pro její hodnocení tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro každého maturanta bez rozdílu.

Dle svého handicapu jsou žáci, na základě posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ) zařazeni podle typu postižení / znevýhodnění do jedné ze 4 kategorií (Tělesné postižení, Zrakové postižení, Sluchové postižení, Specifické poruchy učení a ostatní), a podle míry požadovaných uzpůsobení do 3 skupin v rámci těchto kategorií. Na základě začlenění do kategorie a skupiny jsou pak žákům podmínky uzpůsobeny. Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky by však měly korespondovat s dosavadním způsobem výuky žáka ve škole.

Abyste měli nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musíte se svou přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat řediteli školy do 1. prosince 2013 rovněž platný posudek ŠPZ. Tyto posudky jsou vystavovány speciálně pedagogickými centry nebo pedagogicko-psychologický-mi poradnami. Seznam ŠPZ oprávněných k vystavování posudků lze nalézt např. na adrese www.novamaturita.cz v sekci Maturita bez handicapu.

Pokud již máte vystavený posudek z dřívějška a chcete si nechat vystavit posudek nový, je důležité stávající posudek vzít do školského poradenského zařízení, kde bude zaevidován a skartován. Jen tak Vám může být vydán posudek nový.

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška z češtiny je zkouškou komplexní. Skládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Didaktický test má jednotné, centrálně stanovené zadání. V případě písemné práce máte na výběr z 10 centrálně stanovených zadání.

U ústní zkoušky si losujete téma, resp. literární dílo z celkového počtu 20 literárních děl, které jste si vybral(a) z nabídky stanovené školou. Škola byla povinna zveřejnit nabídku literárních děl do 30. září. Školní seznam obsahuje minimálně 40 literárních děl. Vaše závazná volba musí proběhnout do 31. března 2014. Tento den nejpozději musíte odevzdat řediteli školy Váš seznam vybraných literárních děl.

Maturitní zkouška z cizího jazyka je rovněž komplexní zkouškou. Sestává z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Na rozdíl od češtiny didaktický test obsahuje také tzv. poslechový subtest.
Test i písemná práce mají jednotné, centrálně stanovené zadání. U ústní zkoušky si losujete 1 zadání v podobě pracovního listu, a to vždy z minimálně 5 pracovních listů. Pracovní list obsahuje celkem 4 části. Ukázky pracovních listů lze nalézt na stránkách www.novamaturita.cz v sekci Zkoušky a předměty.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

  • ředitel školy nebo Váš třídní učitel Vám předá formulář přihlášky k maturitní zkoušce.
  • Do tohoto formuláře zakřížkujete na první straně:

               a) volbu povinných předmětů společné části; povinná je čeština a pro druhou povinnou zkoušku zvolíte buď matematiku, nebo některý z 5 cizích jazyků;
               b) případnou volbu až 2 nepovinných předmětů společné části; pro nepovinnou zkoušku nemůžete zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku; 
               c) v případě, že jste studentem školy s polským vyučovacím jazykem a chcete zadání zkoušky v polštině, vyznačíte to u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“.

  • Do formuláře na jeho druhé straně:

              a) provedete volbu předmětů povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem; pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele Vaší školy;
              b) stejně tak je tomu i při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem.
              c) pokud jste cizincem a žádáte o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtnete příslušnou kolonku. Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky před konáním maturitní zkoušky.
              d) pokud žádáte v souladu s maturitní vyhláškou o uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtněte příslušnou kolonku a vyplňte přílohu přihlášky.

  • Vyplněný formulář opatříte datem a svým podpisem a do 2. prosince předáte řediteli školy. Pokud žádáte o uzpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat i platný posudek vystavený poradenským zařízením.
  • Ředitel školy poté zajistí zápis údajů z Vaší přihlášky do centrálního registru přihlášek.
  • Nejpozději 20. prosince dostanete od Vašeho třídního učitele či od ředitele školy výpis z registru přihlášek. Ověřte, zda jsou všechny údaje v registru správné a v souladu s Vaší přihláškou. Je-li tomu tak, výpis potvrďte svým podpisem. V případě, že se údaje neshodují nebo jsou nesprávné (je tam např. překlep ve Vašem jméně apod.), sdělte to Vašemu třídnímu učiteli či řediteli způsobem, který Vám stanoví. Prosíme, neberte potvrzení výpisu z registru přihlášek na lehkou váhu. Výpis si za každou cenu pořádně zkontrolujte, aby se předešlo případným pozdějším problémům.