NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2017

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 se uskuteční v dubnu až červnu 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2016 řediteli školy.
Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2016 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2016, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2016.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.
JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY
Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.
První strana formuláře přihlášky
1.       Kontrola a případné doplnění osobních údajů
2.       Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný
3.       Volba skladby maturitních předmětů
a.       povinné předměty společné části MZ: Český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou
b.      možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)
4.       V případě, že je maturant žákem školy s polským vyučovacím jazykem a požaduje zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí tuto možnost u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní menšiny).
Druhá strana formuláře přihlášky
1.      Volba povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem: pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy.
Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy
2.      Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.
3.      Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku.
Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.
4.      Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.
Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 1. prosince 2016.
Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.