NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledky MZ

Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 16. května 2016. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 17. května 2016.

Výpis výsledků z nepovinné profilové zkoušky matematika+ bude školám zpřístupněn 20. května 2016. Na výpisu výsledku didaktického testu matematika + bude uvedena známka v souladu s kritérii hodnocení. Na maturitním vysvědčení však žáci budou mít u této zkoušky pouze výrok uspěl/neuspěl v souladu s platnými právními předpisy.

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury opravují hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy, na které se zkouška koná. Písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury žákům určité třídy musí být známy do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě, nejpozději však do 30. května 2016.

Výsledky písemných prací z cizího jazyka pak budou předány řediteli školy nejpozději do začátku konání ústních zkoušek společné části MZ v příslušné třídě, nejpozději však také 30. května 2016. Výsledky žákům sdělí ředitel školy bez zbytečného odkladu.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení žáků, kteří v jarním zkušebním období úspěšně vykonali všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum škole nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky za příslušnou třídu. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.