NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Agregovaná data hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury ve školách v letech 2015 a 2016

Písemné práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky byly v jarních zkušebních obdobích 2015 a 2016 hodnoceny v jednotlivých školách hodnotiteli, držiteli platného osvědčení k výkonu funkce hodnotitele písemné práce společné části maturitní zkoušky, jmenovanými řediteli středních škol.

Hodnocení probíhala podle kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k 31. březnu předmětného roku.

Hodnocení je proto třeba vnímat jako subjektivní aplikaci kritérií hodnocení jednotlivými hodnotiteli bez centrální validace.

Při psaní písemné práce z českého jazyka a literatury měl každý žák možnost výběru z deseti zadání.

Datové soubory MZ15j_CJPP_zadani_kriteria_body.xlsx a MZ16j_CJPP_zadani_kriteria_body.xlsx obsahují údaje o počtech žáků, kteří psali jednotlivá zadání písemné práce, a to samostatně podle termínu (řádný, opravný, náhradní), v jakém zkoušku konali.

Statistika bodového hodnocení u jednotlivých zadání je pak v datových souborech umístěna vždy v samostatném listu s názvem CJ_PP_X, kde „X“ znamená číslo zadání v rámci předmětného jarního termínu.

Zadání písemné práce pro jarní termín roku 2015 a 2016 jsou dostupná ke stažení pod tímto odkazem zde.

Význam jednotlivých kritérií a subkritérií hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury je definován v souborech pod názvem Kritéria hodnocení 2015/2016 a Přílohy, které jsou nedílnou součástí kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 dostupných v záložce Kritéria hodnocení na www.novamaturita.cz

Ke stažení:


V názvech souborů a v textech jednotlivých listů jsou použity následující zkratky:

PP        - písemná práce (dílčí zkouška),
CJPP   - český jazyk, písemná práce,
MZ       - maturitní zkouška,
15j, 16j - poslední dvojčíslí roku a identifikátor jarního zkušebního období.