NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Biologie

Ilustrační foto - lidská kostra

Uvedené informace vycházejí ze schválené novely školského zákona. Podrobnější obsahová specifikace je obsažena v příslušných katalozích požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky. Bližší specifikace organizačního charakteru bude předmětem vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Biologie je v rámci nové koncepce maturitní zkoušky zařazena mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Záleží pouze na žákovi, zda se vedle povinných zkoušek společné části rozhodne absolvovat i nepovinnou zkoušku z biologie. Žák si jistě bude volit tuto nepovinnou zkoušku pouze tehdy, jestliže má o biologii hlubší zájem a chtěl by ve studiu tohoto oboru pokračovat na vysoké škole přírodovědného, lékařského či zemědělského zaměření. Vykonáním této nepovinné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky by se žák mohl profilovat ve vztahu ke své budoucí vysoké škole, která eventuálně může tento přístup zohlednit při přijímacím řízení.

V rámci společné části maturitní zkoušky má zkouška z biologie podobu písemného didaktického testu v jedné, a to vyšší úrovni obtížnosti. V biologickém testu bude 80 % úloh uzavřených, což jsou úlohy, kde žák odpověď netvoří, ale vybírá z nabízených odpovědí. Mezi uzavřené úlohy patří vedle klasických úloh s výběrem odpovědí (multiple-choice) i svazky dichotomických úloh nebo úlohy přiřazovací a uspořádací. Dvacet procent úloh je otevřených, v nichž jsou zahrnuty úlohy vyžadující krátkou odpověď (slovo či slovní spojení) nebo se jedná o úlohy doplňovací (doplnění v textu, ve schématu nebo tabulce). Na vypracování testu má žák 90 minut. Během testování nelze používat žádné pomůcky, všechny potřebné informace jsou součástí testového sešitu. Didaktický test proběhne v rámci jednotného zkušebního schématu spolu s ostatními zkouškami společné části. Test je hodnocen centrálně – automatizovaně.

Hlavním cílem maturitní zkoušky z biologie v jejím celku je ověřit globální pohled žáka na živou přírodu a děje v ní probíhající. Účelem písemného maturitního testu při společné části maturitní zkoušky je ověřit, do jaké míry žák splňuje požadavky kladené na znalosti a dovednosti tak, jak byly stanoveny v Katalogu požadavků pro společnou část maturitní zkoušky z biologie.