NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM) – dotazy na roli hodnotitele

 • Jaké jsou možné kombinace role hodnotitel s ostatními zákonnými rolemi u jedné osoby?
  Časté jsou kombinace zadavatele a hodnotitele. Nedoporučujeme kombinaci školního maturitního komisaře se zadavatelem, protože komisař je v době konání společné části maturitní zkoušky na jiné škole.
   
 • Co se stane, pokud škola nemá dostatek hodnotitelů pro hodnocení ústních zkoušek z jazyků ve společné části maturitní zkoušky? 
  Hodnotitele ústní zkoušky jmenuje ředitel školy z certifikovaných hodnotitelů vlastní školy. Pokud ředitel nemá dostatek hodnotitelů ve vlastním pedagogickém sboru, může se domluvit s hodnotitelem z jiné blízké školy. K tomu může požádat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání o informaci, na které blízké škole mají dostatek hodnotitelů pro daný jazyk.  Po dohodě s vybranými hodnotiteli je nutné je jmenovat a uzavřít s nimi nějaký druh pracovněprávního vztahu (např. dohodu o provedení práce).  
 • Brání něco tomu, aby funkci hodnotitele vykonávala pracovnice, která je toho času na mateřské dovolené?
  Záleží na vzájemné dohodě školy s dotyčnou pracovnicí, zejména s přihlédnutím k časové náročnosti vykonávané činnosti. Podmínkou pro výkon funkce hodnotitele je absolvování školení a získání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce. Školení má e-learningovou i prezenční část, kde je osobní účast nezbytná. 
    
 • A jak je tomu u důchodců?
  Záleží na vzájemné dohodě školy s dotyčnou osobou. Podmínkou pro výkon funkce hodnotitele je absolvování školení a získání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce. Školení má e-learningovou i prezenční část, kde je osobní účast nezbytná.
    
 • Jakou praxi musí mít hodnotitel?
  Pro funkci hodnotitele je důležité, aby splňoval podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky. Dále musí vlastnit Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a pro hodnocení žáků s PUP MZ i Doplněk k osvědčení. 
 • Jak dlouho trvá školení hodnotitelů?
  Školení trvá cca 15 - 20 hodin (v závislosti na předmětu) a probíhá kombinovanou formou e-learningového a prezenčního školení se závěrečnou písemnou certifikací.
   
 • Když na škole nikdo nematuruje např. z francouzského jazyka, musí být učitel proškolen na hodnotitele?
  Ve společné části maturitní zkoušky je nabízeno celkem 5 cizích jazyků, přičemž je na žákovi, zda a jaký jazyk si vybere. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Proto nelze dopředu tvrdit, že na dané škole žádný žák z jazyka maturovat nebude, a je i v tomto případě doporučeno, aby byl učitel proškolen.