NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Cizí jazyk

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. Zkoušky jsou připravovány a žákům nabízeny v jedné úrovni obtížnosti.

Co se týče profilové části maturitní zkoušky, ředitel školy určí v souladu s vyhláškou MŠMT nabídku povinných i nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Ředitelé středních škol možnost rozhodnout o možném nahrazení profilové (školní) části maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (získání certifikátu). Certifikát musí dokládat jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Seznam uznávaných zkoušek je zveřejněn na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz nebo na stránkách www.novamaturita.cz. Podmínkou pro možné stanovení nahrazení zkoušky z cizího jazyka je, že ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky daného oboru a zároveň výsledek jazykové zkoušky uzná. Konečné slovo má v tomto případě ředitel školy, proto by se žáci měli o této možnosti informovat ve své škole. Důležité je také zdůraznit, že možnost nahrazení se týká pouze profilových zkoušek a nikoli zkoušek společné části maturity.

Komplexní zkouška

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),


Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.  

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalog požadavků byl zpracován s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.

Odkazy:

Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
Poslech Čtení a jazyková kompetence Písemný projev Ústní projev a interakce

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

Dílčí zkouška Váha Dovednost/kompetence Vymezený čas
DIDAKTICKÝ TEST 50% Poslech 40 min.
Čtení a jazyková kompetence 60 min.
PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Písemný projev 60 min.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25% Ústní projev a interakce 15 min.

Možnost nahrazení PROFILOVÉ zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitelé středních škol možnost rozhodnout o možném nahrazení profilové (školní) části maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (získání certifikátu). Certifikát musí dokládat jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Seznam uznávaných zkoušek je zveřejněn na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je uveden i pod tímto textem. Podmínkou pro možné stanovení nahrazení zkoušky z cizího jazyka je, že ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky daného oboru a zároveň výsledek jazykové zkoušky uzná. Konečné slovo má v tomto případě ředitel školy, proto by se žáci měli o této možnosti informovat ve své škole. Důležité je také zdůraznit, že možnost nahrazení se týká pouze profilových zkoušek a nikoli zkoušek společné části maturity.

Ke stažení: