NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Cizí jazyk – pracovní listy

 • Kolik pracovních listů musíme mít pro jednu komisi? 
  Pro ústní zkoušku z cizího jazyka společné části maturitní zkoušku platí pravidla, které jsou dána § 8, odst. 5 maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.: "Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů."

  To znamená, že následující den se vyřazené pracovní listy z předchozího dne opět vracejí do nabídky pracovních listů v komisi. Pokud bude v daném dni u příslušné komise zkoušen pouze jeden žák, pak stačí, aby tato komise měla připraveno 5 pracovních listů. Co se týče horní hranice počtu pracovních listů pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky, tak ta není stanovena.

  Příklad: V jednom dni maturuje 8 žáků. Stačí mít tedy připraveno 12 pracovních listů (tj. 8+4). Tímto je splněna podmínka, že poslední žák bude losovat také minimálně z pěti pracovních listů.
  • Co vlastně znamená, že si škola připraví, zpracuje, dodá nebo vytváří 3. části pracovního listu/školní zkušební úlohy sama?
   Pracovní listy obsahující 1., 2. a 4.  část dodává školám Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Ředitel školy vygeneruje v informačním systému CERTIS pro každou maturitní komisi jednu sadu pracovních listů.

   Třetí části pracovního listu (tzv. školní zkušební úlohy) si zajišťují školy samy, a to následujícími způsoby: 

   – Ředitel školy může po přihlášení do IS CERTIS a při generování pracovních listů využít nabídky 3. částí připravovaných Centrem.

   – Ředitel školy může po přihlášení do IS CERTIS a při generování pracovních listů částečně využít nabídky 3. částí připravovaných Centrem. Zbývající počet doplní třetími částmi, které na jeho škole vytvořili vyučující daného cizího jazyka. 

   – Ředitel při generování pracovních listů nevyužije nabídku 3. částí připravovaných Centrem, protože vyučující daného cizího jazyka na jeho škole si potřebný počet třetích částí vytvořili sami.

 • Jak mají učitelé cizích jazyků postupovat, když chtějí tvořit třetí části pracovního listu sami?
  Všichni vyučující cizích jazyků mají možnost využít šablon pro tvorbu 3. částí, které jim jsou Centrem poskytnuty.
  Všichni vyučující cizích jazyků si mohou připravit třetí části také bez využití šablon Centra, ale měli by vždy mít na paměti, že je třeba v zadání dodržet pravidla, která jsou uvedena v centrálně připravené metodice, např.: uvést téma, komunikační situaci, očekávanou dovednost, adresáta projevu, komunikační cíl/záměr projevu, čas vymezený na splnění úkolu atd. 
    
 • Mohou si zkoušející a přísedící během zkoušení ústní zkoušky vyměnit role (např. jeden vyzkouší tři části a druhý jen jednu část)?
  Protože oba hodnotitelé – zkoušející i přísedící – absolvovali stejnou odbornou přípravu a obdrželi stejné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky, nic nebrání tomu, aby si při zkoušení vyměnili role. Za předpokladu, že dodrží všechny zásady zkoušení, se vyměnit mohou. Musí se ale jednoznačně určit, kdo bude na záznamu o hodnocení podepsán jako hodnotitel-přísedící a kdo jako hodnotitel – zkoušející.