NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Dějepis

Ilustrační obrázek - hlava egyptského panovníka

Dějepis je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky jako nepovinná zkouška. V případě výběru této zkoušky žákem se předpokládá jeho zaujetí pro obor, a proto je zkouška nabízena pouze ve vyšší úrovni obtížnosti.

Zkouška se koná formou didaktického testu, který obsahuje tyto typy úloh:
  1. otevřené úlohy se stručnou odpovědí
  2. uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí
Typy uzavřených úloh:
  • úlohy dichotomické,
  • úlohy s výběrem z více odpovědí,
  • úlohy přiřazovací,
  • úlohy uspořádací.

Žáci pracují s testovým sešitem a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito a jaký je stanovený čas na řešení testu.

Didaktický test obsahuje přibližně 45–50 úloh. Počet bodů za správně vyřešenou úlohu je vždy u úlohy uveden. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. Na řešení testu má žák 90 minut.

Didaktický test ověřuje požadavky z jednotlivých tematických okruhů dle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro zkušební předmět dějepis.

Tematický okruh Zastoupení úloh v testu (v %)
1. a 2. Pravěk a Starověk 10–15
3. Středověk 15–20
4. Raný novověk 15–20
5. Novověk 20–25
6. Nejnovější dějiny 25–30

Absolvent střední školy, který složil maturitní zkoušku z dějepisu, by měl svými znalostmi a dovednostmi prokázat připravenost a schopnost studovat historické vědy či jim příbuzné obory na vysoké škole.