NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Dějiny umění

Ilustrační obrázek - malíř s paletou

Dějiny umění jsou zkušebním předmětem, který je zařazen do společné části maturitní zkoušky (MZ) jako nepovinná zkouška. Zkouška je nabízena pouze na vyšší úrovni obtížnosti a předpokládá se, že zájemci o složení této maturitní zkoušky budou zejména maturanti ze středních odborných škol uměleckého zaměření. Zařazením zkušebního předmětu dějiny umění do portfolia nepovinných zkoušek společné části MZ se vychází vstříc velmi specifickému okruhu oborů středního vzdělávání v České republice. Zároveň lze předpokládat, že o tuto zkoušku projeví zájem i žáci gymnázií, případně i jiných typů středních škol. Absolvováním této zkoušky žák prokazuje osvojení oborových a částečně i mezioborových znalostí a dovedností potřebných při studiu dějin umění a dalších vysokoškolských oborů, v nichž se znalosti a dovednosti z dějin umění významnou měrou uplatňují.

Struktura zkoušky

Zkouška z dějin umění má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (úlohy s výběrem odpovědi, svazky dichotomických úloh, přiřazovací, uspořádací) a otevřených úloh se stručnou odpovědí. Zastoupení otevřených úloh v testu se bude pohybovat okolo hranice 20 %. Na vypracování testu mají žáci 90 minut, přičemž není dovoleno použití žádných pomůcek (samozřejmě vyjma psacích potřeb a testových materiálů). U jednotlivých úloh je uvedena jejich bodová hodnota, žáci tedy mohou této skutečnosti využít při volbě strategie řešení testu.

Orientační procentuální zastoupení skupin požadavků k maturitní zkoušce v testu:
Tematický okruh Zastoupení úloh v testu (v %)
1. Pravěk 1–5
2. Starověk 10–15
3. Raný středověk 10–15
4. Vrcholný středověk 10–15
5. Novověk 15–20
6. 19. století 15–20
7. 20. století 25–30

Didaktický test ověřuje požadavky z jednotlivých tematických okruhů dle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro zkušební předmět dějiny umění.

Vyučovací předmět dějiny výtvarné kultury/dějiny umění, od jehož obsahu je zkouška z dějin umění odvozena, má výrazně interdisciplinární charakter − přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, literatuře, dějepisu, filozofii aj. Tyto přesahy lze tedy očekávat i v některých úlohách didaktického testu z dějin umění. Specifikem zkušebního předmětu dějiny umění je vysoké zastoupení výchozích materiálů různého charakteru, významnou úlohu přitom má zobrazení reprodukcí uměleckých děl.