NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Základní informace

Základní školení pedagogických pracovníků

Základní školení pedagogických pracovníků k zajištění potřebných funkcí pro společnou část maturitní zkoušky zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vzdělávání je realizováno ve spolupráci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Hlavním cílem této odborné přípravy je vytvořit a udržet kvalitně a ověřitelně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení funkcí stanovených školským zákonem a dalších funkcí nutných pro zajištění chodu procesů maturitní zkoušky. Konkrétně jde o vzdělávání pedagogických pracovníků formou distanční (on-line) nebo kombinovaného vzdělávání – kombinace distanční (e-learningové) a prezenční formy.

Centrum zajišťuje ve smyslu § 80 školského zákona1 odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a školního maturitního komisaře. Na základě ustanovení § 42 maturitní vyhlášky2 Centrum zajišťuje i nástavbovou odbornou přípravu (formou e-learningu) jak zadavatelů zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ), tak hodnotitelů zkoušek konaných žáky s PUP MZ. Nominace učitelů na uvedené funkce se uskutečňuje prostřednictvím informačního systému Centra a provádí je vedení školy, na níž pedagog vyučuje.  

Anotace konzultačních seminářů naleznete zde.


Hlavní činnosti Centra v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

o    stanovuje strukturu kurzů pro jednotlivé funkce, tematické zaměření výukových modulů i jejich obsahovou náplň a zajišťuje také aktualizace jejich obsahu;

o    stanovuje hodinové dotace kurzů i výukových modulů (lekcí);

o    sestavuje kurzy z jednotlivých výukových modulů (struktura kurzu);

o    podílí se na výběru tutorského a lektorského týmu a odborně tento tým připravuje;

o    zajišťuje supervizi tutorů a lektorů, co se týče obsahové náplně školení;

o    zajišťuje certifikaci školených účastníků a vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele a školního maturitního komisaře;

o    vydává tzv. doplňky k osvědčení pro zadavatele maturitní zkoušky žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a hodnotitele dílčí maturitní zkoušky těchto žáků;

o    vyhodnocuje zpětnou vazbu z dotazníků od účastníků e-learningové i prezenční části vzdělávání;

o    zajišťuje přípravu, tisk a výrobu veškerých výukových, studijních a testových materiálů prezenční části odborné přípravy pro lektory i účastníky;

o    plně zajišťuje provoz Learning Management System (LMS CERMAT) v programovém prostředí Moodle, včetně vývoje a implementace doplňkových funkcionalit tohoto vzdělávacího systému;

o    garantuje roli systémového administrátora LMS CERMAT;

o    poskytuje technicko-uživatelskou podporu ředitelům škol při nominování pedagogů do jednotlivých funkcí;

o    získaná data z nominací v informačním systému Centra předává NIDV pro organizační zajištění odborné přípravy pedagogů;

o    zajišťuje kontrolní činnost (hospitace) v rámci prezenčních školení.Hlavní činnosti NIDV v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

o    odpovídá za zajištění organizace a logistiky e-learningové a prezenční části odborné přípravy nominovaných učitelů;

o    při organizaci odborné přípravy vychází z dat předaných Centrem (údaje o nominovaných osobách a funkcích z informačního systému Centra);

o    vytváří studijní skupiny a přiřazuje jim tutory/lektory;

o    zabezpečuje vyžádané změny v zařazení účastníků do skupin;

o    zajišťuje výběr tutorů a lektorů pro jednotlivé kurzy a podílí se na jejich přípravě;

o    zajišťuje supervizi tutorů a lektorů v organizační části odborné přípravy;

o    stanovuje harmonogram vzdělávání jednotlivých funkcí s ohledem na dodržení termínu zahájení a ukončení odborné přípravy, který určuje Centrum;

o    zajišťuje distribuci výukových a testových materiálů pro účastníky odborné přípravy;

o    vyhodnocuje zpětnou vazbu z evaluačních dotazníků od účastníků i lektorů prezenční části vzdělávání.

Dotazy k organizaci odborné přípravy (např. výběr termínu a místa konání kurzů, přihlašování do kurzů apod.) mohou účastníci i školy směřovat na regionální garanty NIDV.

——————————————————

1Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 1. září 2014.