NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace k podání žádosti o přezkum maturitní zkoušky

20.05.2019

Má-li žák závažné pochybnosti o správnosti výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít příslušný formulář žádosti. Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Oficiální klíče správných řešení příslušných zkoušek jsou k dispozici zde.

DIDAKTICKÉ TESTY
Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy do 4. června 2019.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Formulář žádosti o přezkum podávané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informační dokument MŠMT pro žáky k přezkumným řízením

PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY
Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky. U písemných prací společné části maturitní zkoušky je tedy nejzazším termínem datum 4. června 2019, u ústních a profilových zkoušek pak datum 1. července 2019.

Formulář žádosti o přezkum podávané na krajské úřady

Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT či krajský úřad odeslat včas. Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší - Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat.