NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informatika

Zkušební předmět informatika bude poprvé žákům středních škol nabízen ve školním roce 2012/13 jako volitelný třetí povinný předmět. Podle současně platné maturitní vyhlášky tento zkušební předmět není možné volit jako nepovinný v letech 2012 a 2013.

Rámec maturitní zkoušky z informatiky vychází z oblastí rámcových vzdělávacích oborů SŠ informatika a informační a komunikační technologie. Katalogy požadavků tak obsahují jak tematické celky informatiky jako vědního oboru, ale také ryze uživatelské dovednosti při práci s informacemi za pomocí ICT. Zájemci o maturitní zkoušku z informatiky tak při zkoušce prokazují své znalosti a dovednosti nabyté v informatických předmětech, ale také z hodin neinformatických předmětů, při kterých se ICT a práce s technikou používá.

Předmět informatika ve společné části maturitní zkoušky doplňuje spektrum povinně volitelných předmětů pro volbu žáka třetího povinného předmětu zkoušky.

Při maturitní zkoušce z informatiky žák absolvuje část teoretickou, v rámci které během 45 minut řeší didaktický test bez dalších pomůcek a bez techniky. Naopak v praktické části zkoušky (praktická úloha) žák používá výpočetní techniku k řešení problémů a ke zpracování dat pomocí software, jehož ovládání si žák osvojil během studia na SŠ. Zkouška neklade speciální nároky na vybavení hardware a software ve škole.

Pro žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním jsou zadání přizpůsobena dle míry jejich hendikepu.

Při konstrukci testu CZVV přihlíží ke sdílenému názoru na standard výkonu žáka, který v úrovni základní obtížnosti směřuje k profilu poučeného uživatele technologií s pokročilejší znalostí základních informatických témat. V rámci základní úrovně zkoušky tak žák prokazuje svou zkušenost s informačními technologiemi, znalost základních pojmů a definicí informatiky jako vědy, v rámci praktické úlohy je kladen důraz na flexibilitu práce s technologiemi a průřezovost ovládání vybraných programů v souladu s platným katalogem požadavků.

Ve vyšší úrovni obtížnosti se objevují veškerá témata úrovně základní, jsou však ověřována do větší hloubky s důrazem na znalost souvislostí. V praktické úloze se objevují i ryze specifické dovednosti, které může žák využít jako výstupní portfolio pro přijímací řízení na VŠ. Jde zejména o práci s databázemi, programování, tvorbu webových stránek nebo znalosti odborné středoškolské informatiky.

Dotazy ke zkoušce směřujte na infolinku 224 507 507 nebo e-mail info@novamaturita.cz, pro výměnu zkušeností učitelů doporučujeme diskusní moduly portálu RVP.CZ (http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=631). Nejčastěji kladené dotazy k informatice s příslušnými odpověďmi naleznete v článku Nejčastější dotazy k informatice.

Rozvrh metodické podpory

CZVV plánuje uskutečnit sérii metodických seminářů formou online, následně i prezenčním setkáváním v regionech. Na podzim 2012 se uskuteční generální zkouška celého řešení.


Články o zkoušce

Články vytvořené k tématu ICT a INF na SŠ: