NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Jednotlivá zkouška

 • Novela zákona v §113 upravuje jednotlivé zkoušky. O jaké zkoušky jde?
  Novela hovoří o 4 typech jednotlivých zkoušek:

  – jednotlivé maturitní profilové – v kompetenci příslušné střední školy,
  – jednotlivé závěrečné – v kompetenci příslušné střední školy,
  – jednotlivé zkoušky absolutoria – v kompetenci příslušné konzervatoře nebo vyšší odborné školy,
  – jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky.

  Dále tedy budeme hovořit o jednotlivé zkoušce odpovídající zkoušce společné části maturitní zkoušky, ta je v kompetenci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena žákům střední školy a její podmínkou je, že uchazeč o vykonání této zkoušky má alespoň základní vzdělání. Složením zkoušky se nedosahuje stupně vzdělání.  Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, nikoli tedy maturitní vysvědčení.
   
 • Je jednotlivá zkouška cestou k získání maturity?
  Nikoli. Ani postupné složení jednotlivých zkoušek z potřebných předmětů a složení jednotlivých profilových zkoušek na škole nevede ke složení maturity a k získání příslušného stupně vzdělání.
   
 • Proč se tedy vůbec jednotlivá zkouška zavádí?
  Důvodů, proč někdo chce mít osvědčení o tom, že složil jednotlivou zkoušku, tj. zkoušku svým obsahem a formou odpovídající příslušné maturitní zkoušce z daného předmětu, může být celá řada. Zjevné jsou hned dva důvody. Jedním jsou přijímací zkoušky na vysokou či vyšší odbornou školu, druhým pak získání obecně uznávaného certifikátu jazykových dovedností pro potenciálního či reálného zaměstnavatele.
   
 • Jak souvisí přijímací řízení na vysoké školy s jednotlivou zkouškou?
  Vycházíme z předpokladu, že vysoké školy začnou nějakým způsobem využívat výsledků společné části maturitní zkoušky jako kritéria pro přijetí ke studiu. Více než polovinu uchazečů o studium tvoří ti, co se na vysokou školu nehlásí z posledního ročníku svého středoškolského studia. Pro zjednodušení jim budeme říkat "odložená poptávka". Tu tvoří např. studenti vysokých škol či vyšších odborných škol, kteří se rozhodli jít na jinou vysokou školu, uchazeči ze zaměstnání nebo uchazeči, kteří si po maturitě „dali rok volna“ apod. Vysoké školy si mohou stanovit jako jednu z podmínek přijetí složení maturitní zkoušky z konkrétního předmětu. A může se stát, že uchazeči z "odložené poptávky" takovou zkoušku ve svém maturitním portfoliu nemají.
   
 • Lze tomu rozumět tak, že si složením jednotlivé zkoušky vlastně doplní své předmětové maturitní portfolio?
  Formálně nikoli. Maturitu už složili, ať po staru či nově. Ale vzhledem k tomu, že jednotlivá zkouška z určitého předmětu je svým obsahem a formou prakticky stejná jako maturitní zkouška z tohoto předmětu, je ve vztahu k vysokým školám schopna plnit funkci příslušné zkoušky maturitní zkoušky.
   
 • Může existovat ještě jiný reálný důvod k absolvování jednotlivé zkoušky? 
  Jistě, zejména v oblasti cizích jazyků. Záměrem je, aby maturitní zkouška z cizích jazyků byla obsahově a metodicky kompatibilní s požadavky jazykových zkoušek dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v úrovni B1 (základní úroveň obtížnosti).  To je dobrým východiskem proto, aby výsledek maturitní zkoušky z cizího jazyka dal zejména zaměstnavatelům jednoznačnou informaci o úrovni jazykových dovedností toho, kdo zkoušku složil. A jednotlivá zkouška z cizího jazyka bude zcela srovnatelná s maturitní zkouškou z cizího jazyka.
   
 • Budou se jednotlivé zkoušky poskytovat uchazečům bezplatně? 
  Nikoli, ceny za vykonání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se řídí platným prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližším ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Prováděcí právní předpis stanovuje za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, poplatek nejvýše 1 500 Kč, který musí uchazeč o vykonání zaplatit před zahájením zkoušky. (§ 50, odst. 1). Konkrétní výši částky stanoví Centrum současně se zveřejněním termínu zkoušky. (§ 50, odst. 1). Poplatek musí být zaplacen nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možné podat přihlášku k příslušné zkoušce. Nestane-li se tak, platnost přihlášky bude ukončena. (§ 50, odst. 1).
   
 • Jaké jsou termíny konání jednotlivé zkoušky?
  Termín konání jednotlivé zkoušky stanoví a zveřejní Centrum nejpozději 2 měsíce před jejich konáním způsobem umožňujícím dálkový přístup. (§ 48, odst. 3). K tomuto účelu byl zřízen tzv. portál jednotlivé zkoušky na adrese https://pjz.cermat.cz.  
 • Počítá se s tím, že jednotlivá zkouška bude probíhat současně se společnou částí maturitní zkoušky?
  Ano, jednotlivá zkouška je konána společně se společnou částí maturitní zkoušky. Nejpozději 14 dní před konáním jednotlivé zkoušky zašle Centrum uchazeči pozvánku k jejímu vykonání. Součástí pozvánky je datum, čas a místo konání zkoušky.