NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Kategorizace žáků

Kategorizace žáků s PUP MZ

Žák s PUP MZ je zařazen do jedné ze čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do jedné ze skupin 1 – 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Hlavním kritériem pro zařazení do dané kategorie jsou funkční důsledky určitého znevýhodnění žáka (tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost žáka) ovlivňující konání maturitní zkoušky.
 
Kategorizace podle typu vzdělávacích potřeb:

  • tělesné postižení (TP);
  • zrakové postižení (ZP);
  • sluchové postižení (SP);
  • specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).1

Označení kategorií podle druhu postižení (TP, ZP, SP, SPUO) je zde nutno chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání MZ.

Kategorizace podle míry požadovaných uzpůsobení:

  • skupina 1;
  • skupina 2;
  • skupina 3.

Konkrétní vymezení jednotlivých skupin je součástí přílohy č. 2 vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Tabulka podávající přehled kategorií a skupin ve vztahu k uzpůsobeným podmínkám konání společné části MZ je k dispozici ke stažení zde.

Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorií a skupin podle toho druhu postižení, které ve větším rozsahu ovlivňuje práci s textem (např. žák se souběžným těžkým zrakovým a tělesným postižením bude zařazen do kategorie ZP především z důvodu nutnosti rozsáhlejších úprav zkušební dokumentace určené žákům se zrakovým postižením). U komplikovaných případů žáků se souběžným postižením více vadami je pro správné zařazení nutná konzultace s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

K zařazení žáků do kategorií a skupin je potřeba přistupovat přísně individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.

Spojením kategorie a skupiny vzniká kód, kterým jsou blíže specifikovány speciální vzdělávací potřeby žáka. Celý číselník tvořený kódy je dostupný zde.

 

____________________________

1 Pojmem „ostatní“ zde označujeme žáky s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, impulzivity nebo hypoaktivity, dále žáky s poruchami autistického spektra a žáky s narušenou komunikační schopností (dysfázií nebo afázií). Dále žáky s dalšími ( i kombinovanými) zdravotními znevýhodněními a zdravotním postižením (např. psychiatrické diagnózy, epilepsie, diabetes atd.).