NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ve společné části

 • Co znamená komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka?
  Jazykové zkoušky se budou skládat na rozdíl od zkoušek z jiných předmětů ze tří dílčích zkoušek: (1) didaktického testu, (2) písemné práce a (3) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Součástí didaktického testu v případě zkoušky z cizího jazyka bude poslechový subtest.
   
 • Proč jsou jazykové zkoušky pojaty jako zkoušky komplexní? Není to zbytečná a nadměrná zkoušková zátěž?
  Záměrem komplexního pojetí jazykových zkoušek je ověřit všechny roviny jazykových dovedností. To umožní předejít potenciální deformaci výuky jazyků, ke které by došlo, kdyby se upřednostňovala výuka té dovednostní složky, která by se zkoušela u maturit. Navíc zkoušky z cizích jazyků jsou koncipovány tak, aby splňovaly obsahové a metodické požadavky a parametry jazykových zkoušek dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v úrovni B1.

 • Týká se komplexnost zkoušky z cizího jazyka pouze povinných zkoušek?
  Nikoli. Komplexní zkoušku, tedy všechny tři dílčí zkoušky, bude muset žák podstoupit i v případě, že si v rámci nepovinných zkoušek zvolí za zkušební předmět cizí jazyk. Jinými slovy – vždy, když bude žák skládat zkoušku z cizího jazyka ve společné části, bude to zkouška komplexní.
   
 • Kdo zkoušky zadává a vyhodnocuje?
  Didaktický test je zadáván a vyhodnocován centrálně. Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná práce z cizího jazyka jsou zadávány centrálně a vyhodnocovány hodnotiteli najatými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání podle centrálně stanovené metodiky.  Zadání ústní zkoušky z cizího jazyka  je centrální (škola má v rámci jedné části zadání možnost vložit svou část - tzv. specifické oborové téma nebo využít i v této části zadání centrální) zadání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury vychází ze seznamu literárních děl, který si každý žák sám vytvoří dle centrálně daných pravidel. Vyhodnocení zkoušek pak je v kompetenci školy, resp. maturitní komise, a probíhá podle centrálně stanovené metodiky. 

 • Jakou váhu mají jednotlivé dílčí zkoušky při výsledném hodnocení?
  V případě zkoušky z českého jazyka a literatury je váha tří dílčích zkoušek stejná, tedy 1:1:1, v případě zkoušky z cizího jazyka 2:1:1 (dílčí zkoušky: didaktický test – poslech, čtení a jazyková kompetence; písemná práce, ústní zkouška). 

 • Zadání písemné práce z cizích jazyků je koncipováno stejně jako v případě českého jazyka a literatury?
  Nikoli, je zde významný rozdíl. Zatímco u písemné práce z českého jazyka a literatury mají žáci na výběr ze 6 zadání, zadání písemné práce z cizího jazyka je stejné pro všechny. Písemná práce z cizího jazyka má dvě části, přičemž v každé části bude žák zpracovávat jiný typ textu. Délka této dílčí zkoušky bude 60 minut.
 • Jaké je zadání ústní zkoušky z českého jazyka?
  Zadání bude mít formu pracovních listů a žák si bude losovat jedno z celkem 20 zadání. Pracovní listy budou postaveny na titulech umělecké literatury, jejichž seznam připraví škola na základě obecné centrální metodiky. Nebudou tedy vydány žádné centrální seznamy.
   
 • Mají učitelé možnost seznámit se s metodikou tvorby pracovních listů z českého jazyka?
  Samozřejmě. Centrum připravilo pro češtináře stovky pracovních listů, které jsou přístupné přes autorizovaný přístup v tzv. bance pracovních listů, a to již od července 2009. Tyto pracovní listy mohou učitelé využít přímo jako zadání nebo jako inspiraci při přípravě vlastních pracovních listů. Banka pracovních listů je průběžně doplňována. Kromě toho se učitelé seznamují s metodikou tvorby pracovních listů i v rámci školení k ústní části maturitní zkoušky.
   
 • Jak vypadá dílčí ústní zkouška z cizího jazyka?
  Délka dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka bude stejná jako v případě češtiny, tedy 20 minut na přípravu a 15 minut na realizaci zkoušky. Po vylosování čísla zadání žák obdrží pracovní list se zadáním ústní zkoušky. Rozsah pracovního listu je dán jeho centrálně stanovenou strukturou a charakterem stimulů a doplňkových materiálů (např. fotografie, mapa). Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky. Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí, ve kterých je ověřován jak samostatný ústní projev, tak interakce. Ve třech částech jsou tyto dovednosti ověřovány pouze v rámci všeobecných témat, jedna část (třetí) je vyhrazena pro odborné nebo specifické téma (např. reálie, literatura), které si stanovuje škola sama. Tuto třetí část buď vytváří škola sama, dle centrální metodiky, nebo využije zadání 3. částí vytvořených Centrem. Zkoušení i hodnocení, které je v kompetenci školy, probíhá dle centrálně stanovených pravidel a metodických pokynů.
    
 • Když žák neuspěje u jedné dílčí zkoušky, bude opravnou zkoušku skládat pouze z této dílčí zkoušky?
  Ano, žák opravuje pouze tu dílčí část, u které neuspěje.