NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Koncepce maturity

Všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce konají jak profilovou, tak společnou část maturitní zkoušky, v rámci společné části konají povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a pro druhou povinnou zkoušku si volí mezi matematikou a cizím jazykem, po úspěšném vykonání maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP se liší v:

  • přihlašování k MZ
  • úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky
  • úpravě zkušebního schématu  
 
Přihlašování k MZ


Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.


Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. (podrobněji zde). Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Žáci zařazení do skupiny 1 zapisují do záznamových archů, žáci zařazení ve skupině 2 a 3 mohou odpovědi zapisovat i přímo do testového sešitu nebo na samostatné listy papíru (např. speciálním psacím náčiním se širokou stopou, prostřednictvím Pichtova psacího stroje, na PC, případně za pomoci asistenta). Žák si zvolí způsob, jakým bude své odpovědi zapisovat, a dodrží jej po celou dobu zkoušky. (Není možné, aby žák psal např. část písemné práce na počítači a část do záznamového archu). V případě, že žák zapisuje své odpovědi do testového sešitu, na Pichtově psacím stroji, nebo na PC, zajistí ředitel školy osobu, která po skončení zkoušky vše přepíše do záznamového archu žáka, aby odpovědi mohly být následně centrálně vytěženy.

Záznamové archy pro zrakově postižené se nezvětšují. Žáci musí využít alternativních způsobů zápisu. Jelikož ale záznamové archy obsahují informaci o časové dotaci zkoušky, je třeba, aby zadavatel žákům tento údaj dostatečně zdůraznil. 
 

Odlišné zkušební schéma

Navýšení časového limitu pro řešení testů představuje u některých z žáků navýšení až o 100 % původního limitu. Z tohoto důvodu není možné u žáků s PUP MZ a u žáků intaktních dodržet stejné zkušební schéma s jednotným koncem testování každé zkoušky, resp. každé části zkoušky. Žáci s PUP MZ mají upravené zkušební schéma, zkoušky začínají stejně, končí však jindy. V rámci navýšeného časového limitu mohou žáci (i opakovaně) konat individuální přestávky. Zároveň žáci nemusí časový limit využít, tzn., když jsou s prací hotovi, odevzdají testové materiály a odcházejí z učebny. 
 

Hodnocení výsledků zkoušky


Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při udělování bodů za jednotlivá podkritéria při hodnocení PP nebo ÚZ je zohledňováno doporučení vystavené ŠPZ. Modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící žáky (SP-3) mají vlastní metodiku hodnocení.
 
Protokoly o výsledcích společné části MZ a maturitní vysvědčení žáků s PUP MZ a žáků intaktních jsou formálně shodné. Na protokolu je pouze navíc uveden kód skupiny a kategorie podle číselníku. Výsledky MZ žáků s PUP MZ jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky intaktních žáků.