NOVÁ MATURITA

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
SPOLEČNÉ MENU

Konzultační semináře a školení (KOSS)

školní rok 2018/2019                                                                            

Stejně jako v předchozích letech, kdy se tříhodinové konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů ad.

   

Aktuální nabídku konzultačních seminářů naleznete zde.                 

Konzultační semináře, které budou organizovány průběžně do konce roku 2018:

·         Konzultační semináře pro management škol

jsou určeny ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol. Cílem těchto seminářů je podrobně seznámit management škol se změnami v právních předpisech týkajících se maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol v roce 2019. Účastníci seminářů budou seznámeni zejména s problematikou organizace společné části maturitní zkoušky
a  s problematikou organizace jednotné přijímací zkoušky. Závěrem proběhne praktická ukázka práce v IS CERTIS – tipy a návody pro zrychlení a zjednodušení obsluhy aplikace. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.  
 

Konzultační semináře, které budou organizovány průběžně od začátku roku 2019:

 

·         Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z anglického jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky

Konzultační semináře k písemné práci v rámci společné části maturitní zkoušky (MZ) jsou určeny všem vyučujícím anglického jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli písemné práce z anglického jazyka. Obsah semináře je zaměřen na specifikaci písemného projevu, ověřované dovednosti, zadání a základní charakteristiky písemné práce, kritéria hodnocení a základní principy hodnocení písemné práce z anglického jazyka ve společné části MZ. Dále nabízí praktickou ukázku hodnocení PP a prezentuje souhrnné výsledky z PP AJ ve společné části MZ 2018. 

 

·         Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.

·         Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

podrobně seznámí předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena rovněž dotazům a diskusi.

 

Podrobnější informace k harmonogramu seminářů naleznete níže (viz odkaz Ke stažení) 

Podrobné informace k obsahové stránce jednotlivým seminářům naleznete v anotacích uvedených níže (viz odkaz Ke stažení).

 

Ke stažení:

o    anotace seminářů KOSS;

o   harmonogram konzultačních seminářů;

o    kontakty na regionální garanty.

 

Přehled konzultačních seminářů pro pedagogické pracovníky včetně cílových skupin

Název semináře

Cílová skupina

Konzultační semináře pro management škol

Ředitelé a zástupci ředitelů středních škol pověření organizací maturitní zkoušky

a jednotné přijímací zkoušky

Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z anglického jazyka v rámci společné části MZ

Všichni středoškolští učitelé anglického jazyka(1)

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

Pouze certifikovaní školní maturitní komisaři(2) 

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

Všichni středoškolští pedagogové, kteří zastávají funkci předsedy zkušební maturitní komise

1. Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.

2. Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2019.