NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Maturita bez handicapu

Ilustrační obrázek - brýle na zrakovém testuÚpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška 177/2009 Sb. (ke stažení zde) v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení

Smyslem a hlavním cílem koncepce úprav podmínek pro konání maturitní zkoušky těmto žákům (tj. žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, žákům s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení) je umožnit konání MZ takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledky zkoušky a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků upravené zkoušky s výsledky ostatních žáků.

Důležitou podmínkou pro nastavení relevantních úprav zkoušky je i to, že rozumové schopnosti žáka dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované MZ v požadovaném rozsahu. Úpravy podmínek pro zkoušku totiž spočívají především v navýšení času, možnosti využívání kompenzačních pomůcek, možnosti formálních úprav zkušební dokumentace apod. Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci. Stejně tak kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení běžných žáků (výjimkou jsou úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků dle doporučení školského poradenského zařízení a metodického pokynu CZVV).

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Doporučení by mělo vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci by mělo být zajištěno, aby žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole. 
 

Ke stažení: