NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní kalendář 2011

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky – dle novelizované tzv. malé maturitní vyhlášky

Maturitní zkouška se koná v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. V jarním zkušebním období se koná v období od 1. dubna do 10. června 2011, v podzimním zkušebním období od 1. září do 31. října 2011.

Ke stažení:

 

Pořadí zkoušek v maturitním kalendáři – UTP (ústní zkoušky ► testy + písemné práce)

Klasické pořadí zkoušek, jak je známe dnes – tzn. nejdříve písemné zkoušky, pak teprve ústní, bylo u nové maturity přehodnoceno a obráceno, a to hned z několika důvodů:

  1. Prodlouží se výukový prostor ve 4. ročníku nutný k dobrání či opakování látky. Společná (státní) část maturity bude probíhat až od května, nikoli od dubna.
  2. Zkoušky společné části maturity budou žáci konat až po uzavření ročníku, tedy i po týdenním volnu, určeném k přípravě na maturitní zkoušku (svaťáku), o kterém může rozhodnout ředitel školy. Zkoušky tak budou konat pouze žáci, kteří byli k maturitní zkoušce připuštěni.
  3. Ředitel školy může rozhodnout, že Svatý týden bude společný pro ústní i písemné zkoušky. Při opačném pořadí zkoušek – TPU  (testy + písemky → ústní zkoušky) byl pouze pro ústní zkoušky.

 

Jarní zkušební období

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST
 
V jarním zkušebním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity konané před zkušební maturitní komisí konají v období od 2. května do začátku písemného bloku společné části (v grafickém schématu znázorněn zeleně) – tj. didaktických testů a písemných prací. Didaktické testy a písemné práce se konají v období od 25. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v příslušném školním roce určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) nejpozději do 31. března před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Pro rok 2011 je to období od 30. 5. do 7. 6. – viz grafické znázornění ke stažení výše. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací – tzv. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 2. května do začátku didaktických testů a písemných prací – viz předchozí odstavec. Dílčí ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně. Zkoušky konané formou písemné zkoušky a formou praktické zkoušky se konají nejdříve 15. dubna. V případě oborů vzdělání skupiny Umění a užité umění (obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M) se praktické zkoušky konají nejdříve 1. dubna. V případech hodných zvláštního zřetele je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

 

Podzimní zkušební období

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST
 
V podzimním zkušebním období se ústní zkoušky společné části konají v období od 1. září do začátku didaktického testu a písemné práce, které se konají v období od 15. září do 1. října. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky v následujícím kalendářním roce. Jednotné zkušební schéma a místa konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
 
Zkoušky profilové části maturity se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 31. října. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, včetně hranice úspěšnosti, a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Didaktický test je vyhodnocován CERMATem.

Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. O hodnocení ústní zkoušky společné části rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním a vyhotoví o tom protokol.

Hodnotitelé předají bez zbytečného odkladu společné hodnocení písemné práce žáka řediteli školy.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní CERMAT řediteli školy bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zkušebních předmětů společné části způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 17. června v jarním zkušebním období a do 15. října v podzimním zkušebním období.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky provede ředitel školy podle výsledků společné a profilové části maturitní zkoušky.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice:

a)     prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50;
b)     prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný;
c)     neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.

Vydání vysvědčení

Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději do 20. června pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a nejpozději do 5. listopadu pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období. Maturitní vysvědčení vydává ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného v jiném právním předpise13).

Ke stažení:

 

____________________
13) Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.