NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní zkouška 2012

Model maturitní zkoušky pro rok 2012

Model maturitní zkoušky pro rok 2012 byl změněn novelou školského zákona - viz aktualita Prezident Klaus svým podpisem stvrdil odklad třetí povinné zkoušky na rok 2013.  Ve zkratce novela říká, že nynější žáci posledních ročníků budou maturovat stejně jako maturanti 2011, tedy ze dvou povinných zkoušek – z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka / matematiky dle vlastní volby. Podle do října 2011 platné zákonné úpravy měla společná část maturitní zkoušky v roce 2012 běžet v tzv. plném modelu tří povinných a až tří nepovinných zkoušek (model 3+3). První povinná zkouška měla být z českého jazyka a literatury, druhá z cizího jazyka a pro třetí povinnou zkoušku si měli žáci volit mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem a informatikou.

Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2012 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 3 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Předmět informatika není obsažen v předmětovém portfoliu pro rok 2012.

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor.

Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

POZOR!

Nabídka nepovinných zkoušek společné části je stejná jako v roce 2011 s tou výjimkou, že v roce 2012 nemůže žák konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu jako povinnou.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit. Toto platí i pro tzv. repetenty, tedy maturanty z roku 2011, kteří opakují zkoušku v roce 2012.

Další důležité informace k maturitě v roce 2012 naleznete v těchto záložkách: