NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Mikrosonda OSZ 2009

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) realizuje projekt MIKROSONDA „OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD“ 2009 (MIKROSONDA OSZ 2009), který je významným krokem v rámci přípravy nové maturitní zkoušky. MIKROSONDA OSZ 2009 je součástí Projektů technické pomoci Studie a analýzy operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem projektu MIKROSONDA OSZ 2009 je analýza současného stavu podmínek výuky a obsahové náplně zkušebního předmětu Občanský a společenskovědní základ, který je součástí společné části maturitní zkoušky, a monitoring jeho vývoje za posledních 7 let. Projekt svými cíli navazuje na závěrečné výstupy a doporučení MIKROSONDY OSZ 2002. Hlavním pilířem projektu bude výzkumné šetření na středních školách ukončených maturitní zkouškou, které proběhlo v druhé polovině března roku 2009.

Cíle šetření:

  • zmapovat úroveň a strukturu dovedností a znalostí ze zkušebního předmětu Občanský a společenskovědní základ
    u žáků posledních ročníků středních škol ukončených maturitní zkouškou,
  • zmonitorovat podmínky, za nichž probíhá výuka předmětů podporujících svým obsahem zkušební předmět Občanský
    a společenskovědní základ; mezi sledovanými podmínkami bude kladen důraz zejména na personální zajištění výuky, prostředky a metody výuky, hodinový rozsah výuky a význam, který škola výuce přikládá, 
  • zmapovat vliv mimoškolních faktorů na úroveň dovedností a znalostí u žáků v dotčené oblasti.

Popis projektu:

V rámci výzkumného šetření bude přibližně 1 500 žáků řešit dva soubory testových úloh. Vzhledem k tomu, že maturitní zkouška
z předmětu Občanský a společenskovědní základ je připravována ve dvou úrovních obtížnosti, základní a vyšší, budou i v rámci šetření ověřovány úlohy obou úrovní obtížnosti, a to ve dvou verzích testů. Testové úlohy budou vycházet z Katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro Občanský a společenskovědní základ platných od školního roku 2009/2010 (schválených MŠMT dne 11. 3. 2008 pod č. j.: 3244/2008 – 2/CERMAT a 3245/2008 – 2/CERMAT).

Vedle souborů testových úloh bude žákům předložen dotazník, který bude zjišťovat základní sociální a kulturní faktory mající vliv na úroveň dovedností a znalostí žáků. Dotazníky budou anonymní, budou ale opatřeny identifikátorem žáka a školy, který umožní propojení dat s výsledky žáka v testech. Dotazníky pro učitele jsou zaměřeny zejména na získání informací o odborné pedagogické způsobilosti učitelů k výuce předmětů občanská nauka, občanská výchova a základy společenských věd na středních školách ukončených maturitní zkouškou a také o jejich připravenosti na nově koncipovanou maturitní zkoušku z Občanského a společenskovědního základu. Dotazník pro ředitele bude především zjišťovat podmínky, za kterých probíhá výuka předmětů vztahujících se ke zkušebnímu předmětu Občanský a společenskovědní základ.

Hlavním důvodem realizace MIKROSONDY OSZ 2009 je zařazení zkušebního předmětu Občanský a společenskovědní základ od roku 2012 mezi volitelné předměty třetí povinné zkoušky společné části maturity, a to v obou úrovních obtížnosti (§ 78 zákon
č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění změn a doplňků). Zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti si však žáci mohou volit jako zkoušku nepovinnou již ve školním roce 2009/2010. Dalšími důvody pro realizaci projektu jsou předpokládané nedostatky ve zmíněném předmětu, které vznikají dlouhodobým podceňováním občanských a sociálních kompetencí při výuce a vyplývají ze šetření, která proběhla v minulých letech (např. Mikrosonda OSZ 2001). Mezi jednotlivými školami rovněž existují výrazné rozdíly
v přístupu k výuce předmětů připravujících žáky k maturitní zkoušce z Občanského a společenskovědního základu. Výzkumné šetření v rámci MIKROSONDY OSZ 2009 by mělo prokázat stupeň připravenosti žáků a učitelů na maturitní zkoušku z Občanského a společenskovědního základu. Mělo by také pomoci při vymezení rizik, která by se mohla ve vztahu k nově koncipovanému zkušebnímu předmětu Občanský a společenskovědní základ objevit. Jedním z výsledků projektu bude formulování doporučení, jimiž by bylo možné tato rizika odstranit nebo omezit.

Možné rizikové faktory ovlivňující maturitní zkoušku z Občanského a společenskovědního základu spolu s opatřeními a doporučeními, která vedou k jejich minimalizaci, budou publikovány pro širší učitelskou veřejnost koncem školního roku 2008/2009.