NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Organizace a logistika – obecné dotazy

 • Členem zkušební maturitní komise u ústních zkoušek společné části maturity je třídní učitel, který má zároveň funkci hodnotitele. Kolik má při hlasování o výsledku hodnocení hlasů? Dva nebo jeden?
  V maturitní komisi hlasují členové, nikoli funkce, takže každý člen může mít jenom jeden hlas. 
   
 • Co má zadavatel dělat, když CD pro poslechový subtest nebude fungovat?
  Ve zkušební dokumentaci pro poslechové subtesty z cizích jazyků jsou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání vždy dodána dvě shodná CD. Tím se výrazně snižuje pravděpodobnost, že tato situace nastane. Přesto jsou procesy nastaveny tak, že Centrum je nahrávku schopno doručit do školy prostřednictvím informačního systému. 
   
 • K čemu slouží podpis žáka na prezenční listině?
  Žák svým podpisem v prezenční listině stvrzuje, že převzal svůj záznamových arch, tj. záznamový arch se svým jménem a příjmením a právě jemu centrálně vygenerovaným identifikačním kódem. Proto je nutné, aby se žák před převzetím záznamového archu přesvědčil, zda skutečně přebírá svůj záznamový arch. 
   
 • Co se myslí průkazem totožnosti?
  Průkazem totožnosti se rozumí podle § 78 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. státem vydaný průkaz opatřený fotografií. To je občanský průkaz či cestovní pas. 
   
 • Má zadavatel povinnost mít u sebe při zadávání zkoušek mobilní telefon?
  Zadavatel je pedagogický pracovník dané školy, který se řídí interními pravidly stanovenými ředitelem školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání však doporučuje, aby zadavatel měl u sebe mobilní telefon pro případné řešení mimořádných situací. 
   
 • Může ředitel školy nahlížet v průběhu zadávání zkoušek do učeben?
  Ano. Zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturity konané formou didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím zkoušku, zadavateli, řediteli školy, školnímu maturitnímu komisaři a školním inspektorům České školní inspekce (školský zákon § 78a odst. 2). 
   
 • Může zadavatel v průběhu zadávání zkoušek opustit učebnu?
  Zadavatel má povinnost kontrolovat řádný průběhu maturitní zkoušky, z tohoto důvodu nesmí opouštět učebnu. V případě, že to bude nezbytně nutné, doporučujeme, aby zadavatele vystřídal náhradní certifikovaný zadavatel, určený ředitelem školy. Zkouška však musí být ukončena stejným zadavatelem, který zkoušku v učebně zahájil. Toto pravidlo může být porušeno pouze v případech vážné zdravotní indispozice prvního zadavatele. 
   
 • Pokračuje žák k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky, pokud neuspěl u didaktického testu?
  Ano, vzhledem k tomu, že žák opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl, koná všechny ostatní dílčí zkoušky. 
   
 • Pokud žák využije možnosti složit náhradní či opravnou maturitu někdy v průběhu pěti let po ukončení střední školy (dané zákonem), komu odevzdá přihlášku k maturitní zkoušce v případě, že škola mezitím zanikla?
  V tomto případě podává přihlášku řediteli školy, která přebrala povinnosti školy původní. Žák se informace o existenci této školy dozví na odboru školství příslušného krajského úřadu. 
   
 • Náhradní a opravné písemné zkoušky v podzimním zkušebním období – didaktický test a písemná práce na rozdíl od ústní zkoušky neprobíhají ve všech školách, ale jen v tzv. spádových. Podle jakého klíče jsou tyto spádové školy vybírány?
  Spádové školy budou vybírány ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů a kritériem pro výběr budou především technické parametry (např.: dostupnost školy veřejnou dopravou, velikost školy atp.). 
   
 • Kdy školy obdrží jednotné zkušební schéma?
  Jednotné zkušební schéma (zkráceně JZS) určí a zveřejní ministerstvo školství pro jarní zkušební období do 15. ledna školního roku, ve kterém se maturitní zkouška koná, a pro podzimní zkušební období do 15. srpna.