NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Ilustrační obrázek - pero s inkoustem

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Vedle mluveného vyjadřování, čtení a porozumění textu je písemný projev jednou z dalších významných jazykových dovedností. Žáci by měli být schopni v českém jazyce komunikovat písemně a v tomto jazyce vytvořit smysluplný text. 

Jaké dovednosti by měla ověřit písemná práce?

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený
a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami
a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Koncepce písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce v rámci maturitní zkoušky navazuje na současnou tradici psaní maturitních písemných prací v českém prostředí.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Žák si vybírá z 6 tematicky různorodých zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost.

Na vypracování práce je vymezeno 110 minut. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov.

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno rozdělení zkoušky na výběr zadání a samotné vypracování práce. Žáci tak po úvodní administraci obdrží od zadavatele kromě testového sešitu se zadáním rovnou i záznamový arch, kam mohou ihned začít zapisovat svou písemnou práci.

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut.

Jak vypadá struktura zadání písemné práce?

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty různého charakteru a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Organizační pokyny

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola zajistí minimálně jeden výtisk do každé učebny. 

Žáci by měli psát černě nebo modře píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Zásadně nedoporučujeme psát fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Při práci se záznamovým archem se nesmí používat bělicí korektory či pásky.

Zadání se nevypisuje na tabuli, žák je obdrží v tištěné podobě. Z 6 zadání si žák vybere jedno. Na titulní straně záznamového archu poté zaškrtne příslušné pole odpovídající číslu vybraného zadání a zapíše název zadání. Žáci si mohou do testového sešitu psát osnovu, koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení. Písemnou práci žáci zapisují do adresných záznamových archů. Pokud si žák píše koncept či poznámky přímo do záznamového archu, je posléze potřeba jasně označit, která část textu je čistopis práce. Žák může koncept např. přeškrtnout.

Hodnocení písemné práce

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

 Ke stažení: