NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Povolené pomůcky

Pro jednotlivé zkoušky či jejich části jsou povoleny pomůcky, které žáci mohou využívat. Výčet povolených individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) je uveden v doporučení školského poradenského zařízení.

Povolené pomůcky při testování:
 
1.       Běžné pomůcky
U všech zkoušek musí mít každý žák psací potřeby (pero, propisovací tužka – modře nebo černě píšící).
 
U níže vyjmenovaných zkoušek jsou povoleny pouze uvedené pomůcky:
 
 • Český jazyk a literatura, písemná práce – Pravidla českého pravopisu;
 • Cizí jazyk, písemná práce – slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. Pomůcky pro ústní zkoušku z cizího jazyka v rámci společné části MZ, které budou pro žáka připraveny na potítku, schvaluje ředitel školy. Standardně se počítá se slovníky, ale mohou být poskytnuty i jiné pomůcky, které žáci využijí při práci s třetí částí pracovních listů, např. mapy, atlasy, obrazy, prospekty, plánky měst atd.
 • Matematika – Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, dále rýsovací potřeby a Slovník spisovné češtiny (pro žáky zařazené mezi SP 3).

2.       Individuální kompenzační pomůcky (IKP)

Kromě běžných pomůcek mohou žáci s PUP MZ navíc používat individuální kompenzační pomůcky uvedené v doporučení ŠPZ.
 
Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi s PUP MZ vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří např. při didaktickém testu z českého jazyka a literatury Pravidla českého pravopisu, při didaktickém testu z cizího jazyka překladový slovník, při všech zkouškách encyklopedie, internet, mobil apod.). Rozlišujeme pomůcky technické (osobní počítač nebo notebook včetně speciálního SW a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, apod.).
Žák by měl kompenzační pomůcky uvedené v doporučení používat i při výuce.
 
Důležité je též rozdělení IKP na:
 
 • pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž zajištění (včetně případného zajištění záložní pomůcky), přípravu a funkčnost si odpovídá žák sám

  a
 • pomůcky ve vlastnictví školy, za jejichž zajištění (včetně případného zajištění záložní pomůcky), přípravu a funkčnost odpovídá škola.

Žák musí ovládat obsluhu kompenzačních pomůcek a být na práci s nimi zvyklý, v opačném případě není využívání pomůcky při zkoušce efektivní.

Pokud škola není vybavena technickou kompenzační pomůckou, kterou žák k testování potřebuje, může využít pomůcky ve vlastnictví jiné instituce nebo v osobním vlastnictví konkrétního žáka.
Na přípravu, kontrolu, vyzkoušení a práci s vypůjčenými pomůckami se vztahují stejná pravidla, jaká jsou stanovena pro pomůcky ve vlastnictví školy.


Při použití počítače
jako kompenzační pomůcky je nutné zajistit, aby:
 
 • počítač, na kterém žák (nebo asistent-zapisovatel) píše, byl umístěn tak, aby ostatní žáci nemohli číst z jeho monitoru;
   
 • ostatní žáci nebyli rušeni při své práci (např. hlasový výstup musí být veden do sluchátek);
   
 • počítač byl vybaven prostředím pro zápis, v němž je žák zvyklý ve škole pracovat;
   
 • při zkoušce z cizího jazyka byla nastavena a označena klávesnice pro korektní zápis v daném jazyce;
   
 • počítač byl zajištěn z hlediska bezpečnostních podmínek realizace maturitní zkoušky – tzn., že musí být:

  – zablokován software (resp. funkce softwaru), který je schopen předvídat a nabízet text nebo umožňuje automatickou kontrolu textu (např. kontroluje pravopis, dělení slov);

  – zamezen přístup k dalším interním knihovnám (např. k Tezauru) a aplikacím (kalkulačce, tabulkovému procesoru) nebo ke grafickým balíčkům, pokud není v podmínkách zkoušky stanoveno jinak;

  – zamezen přístup na internet, intranet nebo přístup k dalším komunikačním prostředkům;

  – zamezen přístup k datům uloženým v  počítači;

 • z každého počítače bylo možno vytisknout práci žáka přímo v dané učebně;

 • po ukončení zkoušky byly ze všech počítačů odstraněny soubory obsahující práce žáků.