NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Sonda MAGMA

Ač k tomu název svádí, nikterak nejde o výzkum související se sopečnou činností. Jde o projekt, který se pokouší hlouběji zhodnotit aktuální situaci ve vyučování základů matematiky na základních a středních školách.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) realizuje výše uvedený projekt jako důležitou součást přípravy nové maturitní zkoušky. SONDA MAGMA 2009 (aneb Matematická gramotnost) je jedním z Projektů technické pomoci Studie a analýzy operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem projektu SONDA MAGMA 2009 je analýza současného stavu výuky zkušebního předmětu Matematika z hlediska získávání a upevňování základních matematických znalostí a dovedností žáků a jejich schopnosti je využívat při řešení konkrétních problémů.

Impulz k realizaci projektu vychází z několika nezávislých a svými výsledky alarmujících podnětů:

  1. ze zjištění přípravných programů Maturita nanečisto v testech z matematiky základní úrovně (CERMAT v letech 2001–2007),
  2. z výsledků projektů Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd ZŠ (CERMAT v letech 2004–2008),
  3. ze statistiky mezinárodních srovnání TIMSS 1995, 2007 v matematice.

V rámci šetření bude více než 1 000 žáků na základních i středních školách řešit 60minutový soubor testových úloh. Soubory úloh budou v několika variantách. Obsahové zaměření úloh vyplynulo z diskusí s odborníky v didaktice matematiky, ale i s odborníky v jiných, nematematických oborech. Jde o úlohy ověřující základní matematické dovednosti a znalosti vyučované většinou v rámci matematiky na základní škole, jejichž potřebnost v praxi je nezpochybnitelná. Vzhledem ke snižování dotací hodin matematiky na všech typech škol (už ne pouze na školách středních!), nemají pedagogové na středních školách prostor tyto základní dovednosti s žáky opakovat, a tak se leckdy stává, že si maturanti na středních školách (ale často i vysokoškoláci) neumí poradit s využitím elementárního matematického aparátu či základní matematickou úvahou. Oprávněnost zařazování úloh vyžadujících tyto úvahy a úpravy do maturitního testu v základní úrovni pak zpochybňují, vědomi si výše uvedených okolností, i sami učitelé.

Nesnadným posláním celého projektu je tedy zjistit, v čem tkví pravděpodobné důvody málo kvalitních matematických základů u velké části středoškoláků, a případně doporučit, jak tuto okolnost pozitivně ovlivňovat.

Vedle souborů testových úloh budou žákům předloženy dotazníky, které budou mimo jiné zjišťovat i základní sociální a kulturní faktory mající vliv na úroveň jejich dovedností a znalostí a jejich vztah k předmětu matematika. Dotazníky pro učitele budou ověřovat možnosti učitelů při výuce zkušebního předmětu Matematika, dotazník pro ředitele bude sledovat především podmínky, za kterých výuka matematiky na konkrétní škole probíhá a proč tomu tak je.

Průběh a zjištění projektu budou zpracovány v závěrečné zprávě. Ta by měla obsahovat i doporučení, která mohou přispět k zefektivnění výstupů kurikulární reformy, a posouzení nutnosti změn obsahového portfolia. Stanovená opatření by tak měla minimalizovat rizikové faktory při postupném začleňování gramotnostních prvků do maturitních testů zkušebního předmětu Matematika.