NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Studenti studentům

Informační podpora žáků SŠ

Klíčovými cílovými skupinami informační a komunikační strategie tématu nové maturity jsou vedle ředitelů a učitelů hlavně žáci středních škol s maturitními obory. Učitelé i vedení škol procházejí e-learningovými i prezenčními školeními. Abychom zabránili šíření fám a polopravd o státní maturitě mezi žáky, podpořili jejich informovanost a získali od nich zpětnou vazbu, bylo nutné přijít  s podobným školením i pro ně. Jako nejúčinnější nástroj, jak informovat žáky, se ukázaly prezenční semináře s interaktivní diskusí.

V roce 2009 nabídlo tzv. Studentské fórum (dále také SF) – občanské sdružení čítající žáky SŠ a studenty VŠ ze všech koutů ČR, spolupráci při organizaci a realizaci seminářů pro žáky SŠ k tématu nové maturitní zkoušky (dále také MZ). Po několika schůzkách vykrystalizoval unikátní projekt do finální podoby, kterou následně odsouhlasila a podpořila i tehdejší ministryně školství Kopicová. Projekt úspěšně běžel po celé ČR od března 2010 do prosince 2011 a zúčastnilo se jej přibližně 600 středních škol (velká část z nich opakovaně). Vzhledem k úspěchu projektu  a naplnění jeho cílů na straně jedné a častým změnám maturitního modelu na straně druhé, bylo rozhodnuto o pokračování projetku Studenti studentům i v tomto roce. 

Cíle
Projekt informační podpory žáků maturitních ročníků SŠ si klade za cíl zlepšení jejich informovanosti a přípravy k nové maturitní zkoušce a současně snížení obav maturantů. Jeho cílem není přesvědčovat žáky o nezbytnosti zavedení nové maturity, ale informovat je o jejích základních aspektech a zodpovědět jejich dotazy. Pro CERMAT pak projekt slouží jako prostředek zpětné vazby od žáků SŠ, kterou může dále využít při přípravách nové maturitní zkoušky a při školení pedagogů.

Výhody
Projekt je přínosem pro obě strany – pro realizátory i pro příjemce. Mezi jeho hlavní výhody patří: 
 
 • pokrytí celé cílové skupiny – osloveny byly všechny školy s maturanty 2013;  
 • seminář probíhá nenucenou formou na bázi rovný s rovným – lektoři jsou sami studenti, kteří jsou svým vrstevníkům mnohem blíže než „úředník“ z ministerstva či CERMATu;
 • kromě přihlášení do projektu neklade žádné nároky na školy a je zdarma;
 • ulehčení práce učitelům;
 • aktivní zapojení žáků;
 • snížení obav z nové maturity a konec fám a polopravd kolujících mezi žáky;
 • kontinuální charakter – jedná se o průběžnou informační podporu založenou na moderních komunikačních kanálech (diskuze na sociálních sítích, emaily);
 • nulové náklady ze strany škol;
 • zpětná vazba pro tvůrce nových maturit přímo z terénu.

Harmonogram projektu

 • Oslovovací dopis odešel školám e-mailem dne 31. 10. 2012. 
 • Semináře pro maturanty probíhají od listopadu 2012 do března 2013. 
 • V současné době probíhají semináře pro žáky maturitního ročníku 2013.
 • Ředitelé mohou kdykoli v průběhu projektu zaregistrovat svou školu na http://sfregistr.novamaturita.cz.  
 • Informační podpora žáků mimo semináře – tzn. diskuze, novinky a materiály bude poskytována celoročně na Facebooku - jak na oficiálním profilu Udělám maturitu, tak na profilu Studentské fórum.

Obsah seminářů
Účastníci semináře se dozvědí základní informace k nové maturitě, jako např.:

 • proč byla státní maturita zavedena;
 • maturitní model (2 části maturity, povinné a nepovinné zkoušky, katalogy požadavků k jednotlivým zkouškám);
 • komplexní zkoušky (co je to, definice dílčí ústní zkoušky, didaktického testu a písemné práce);
 • kalendář maturitní zkoušky (kdy se co koná);
 • kde najít informace o maturitě (Maturitní portál; diskusní fórum pro žáky apod.).

Seminář probíhá na základě powerpointové prezentace a zhruba polovina času je věnována diskuzi a dotazům k nové maturitě. Na závěr požádají lektoři účastníky o vyplnění anonymních dotazníků, které slouží jako zpětná vazba pro tvůrce nové maturity.