NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy.

Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou stanovena v Katalogu požadavků. Tento seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním listem, který dostává až po vylosování zadání. 
 

Struktura zkoušky

Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu.

1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:

 • I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr;
 • II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, ;
 • III. část: jazykové prostředky;
 • literárněhistorický kontext.

2. Literárněhistorický kontext literárního díla

3. Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:

 • I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
 • II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky.

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.


Zadání zkoušky

Naprosto zásadním a určujícím prvkem pro ústní zkoušku je pracovní list. Tvoří základ pro analýzu textu a je vlastním zadáním zkoušky, které je jednoznačně určeno názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci. Pracovní list obsahuje:

 1. výňatek z uměleckého textu;
 2. výňatek z neuměleckého textu;
 3. strukturu zkoušky.

Informace pro hodnotitele ústní zkoušky z ČJL

Je pravděpodobné, že hodnotitel ústní zkoušky, který byl certifikován před revizí ústní zkoušky (tedy ve školním roce 2013/2014 a dříve), má k dispozici pracovní listy vytvořené ještě před revizí ústní zkoušky. Vzhledem k tomu, že revize ústní zkoušky nezměnila podstatu zkoušky, je možné tyto pracovní listy využít, a to následujícími způsoby:


1) pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s obecnou strukturou zkoušky, může s nimi pracovat beze změn – s jednotlivými částmi zkoušky bude žák před konáním maturitní zkoušky seznámen prostřednictvím různých informačních zdrojů (Maturitní zpravodaj, www.novamaturita.cz, facebookový profil Udělám maturitu);

2) pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s rozpracovanou strukturou zkoušky, může volit mezi následujícími rovnocennými možnostmi:

 • s pracovním listem bude pracovat beze změn, pouze zkontroluje, zda jsou zastoupeny otázky zaměřené na všechny dílčí části zkoušky, které jsou předmětem hodnocení, v adekvátním pořadí;
 • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim obecnou strukturu zkoušky bez konkrétních otázek (stačí jedna kopie pro všechny žáky, která bude k dispozici na potítku);
 • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim nově rozpracovanou strukturu zkoušky s konkrétními otázkami vztahujícími se ke konkrétnímu výňatku.


Další sekce zabývající se pracovními listy jsou:Informace o hodnocení dílčí ústní zkoušky naleznete v sekci:

 

Průběh zkoušky

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – literární dílo, které již bylo vylosováno, je totiž pro daný maturitní den vyřazeno.