NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019

20.05.2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 ze všech předmětů proběhly v jarním zkušebním období ve dnech 2. a 3. května, výběrovou zkoušku Matematika+ konali žáci 6. května.

Pro didaktické testy z českého jazyka, matematiky a pěti cizích jazyků bylo připraveno celkem 49 variant testů. Elektronicky bylo zpracováno 15,5 tisíce dávek (jedna dávka představuje sadu testů či písemných prací z jedné učebny) z 1109 škol. Hodnotitelé otevřených úloh (úlohy bez nabídky odpovědi) ohodnotili přes 2 miliony odpovědí maturantů. Výsledky didaktických testů (včetně tzv. ohodnocených záznamových archů) byly ředitelům škol zpřístupněny 15. května. Analýza předběžných souhrnných výsledků didaktických testů bude na www.novamaturita.cz zveřejněna 24. května.

Písemné práce z českého jazyka a literatury se konaly 10. dubna, písemné práce z cizích jazyků pak 11. dubna. Hodnocení písemných prací byla v souladu s vyhláškou školám postupně zpřístupňována před termíny určenými školami jako termíny zahájení ústních zkoušek, značná část hodnocení písemných prací byla školám předána již před zahájením období pro konání ústních zkoušek, tj. před 16. květnem, poslední zbývající hodnocení písemných prací pak byla školám zpřístupněna 19. května.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 a jejich srovnání s výsledky maturitní zkoušky z jara 2018

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Didaktický test z českého jazyka a literatury konalo celkem 62 595 prvomaturantů (tedy těch, kteří se hlásí k maturitní zkoušce poprvé), z nichž 56 151 u zkoušky uspělo. Celková úspěšnost se tak rovnala 89,7 % (o 0,3 procentního bodu méně než v roce 2018). Prvomaturanti dosáhli v didaktickém testu průměrného procentního skóru 64,2 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než ve stejném zkušebním období loňského roku.

Kromě prvomaturantů skládalo zkoušku i 857 žáků v odloženém řádném termínu a 2 322 žáků v opravném či náhradním termínu.

MATEMATIKA
Matematiku si zvolilo 21,4 % prvomaturantů
, což je o 2,1 procentního bodu méně než v loňském roce. Didaktický test z matematiky jich konalo 13 573. Úspěšně tuto zkoušku složilo 11 473 z nich, což odpovídá celkové čisté úspěšnosti 84,5 % (což je o 6,3 procentního bodu více než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru 59,0 %, tedy o 5,8 procentního bodu více než v roce 2018.

Na výsledcích zkoušky z matematiky se pozitivně odrazilo prodloužení času zkoušky, a to zejména u žáků s podprůměrnými výsledky. Navíc došlo ke změně struktury žáků přihlášených ke zkoušce - vzrostl podíl žáků z gymnázií, kteří v průměru dosahují lepších výsledků oproti žákům odborných škol.

Kromě prvomaturantů konalo didaktický test z matematiky 125 žáků v odloženém řádném termínu a 2 002 žáků v opravném či náhradním termínu.

CIZÍ JAZYK
Cizí jazyk si zvolilo 78,6 % maturantů hlásících se k maturitní zkoušce poprvé, tedy těch, kteří v daném roce navštěvovali poslední ročník střední školy. Prvomaturanti si nejčastěji volili anglický jazyk (94,5 % z těch, kteří si zvolili cizí jazyk), následoval německý jazyk (3,5 %) a ruský jazyk (1,6 %). Francouzský a španělský jazyk si zvolilo pouze 0,2 %, resp. 0,3 % žáků, kteří se přihlásili ke zkoušce z cizího jazyka.

Didaktického testu z anglického jazyka se zúčastnilo 46 064 prvomaturantů, z nichž uspělo 44 409 (96,4 %, což je o 2,6 procentního bodu vyšší úspěšnost než v roce 2018). Prvomaturanti dosáhli průměrného procentního skóru 83,1 %, o 7,9 procentního bodu více oproti jarnímu období 2018.

Didaktický test z angličtiny konalo dále 671 žáků v odloženém řádném termínu a 2 154 žáků v opravném a náhradním termínu.

V didaktickém testu z německého jazyka v letošním jarním zkušebním období uspělo 1 219 prvomaturantů z 1 626 těch, kteří zkoušku konali. Čistá úspěšnost těchto maturantů se v průměru pohybovala na úrovni 75,0 %, tedy o 11,0 procentního bodu více než v loňském roce. Průměrný procentní skór dosáhl hodnoty 62,7 % (nárůst oproti předchozímu roku o 5,4 procentního bodu).

Kromě prvomaturantů konalo didaktický test z němčiny i 37 žáků v odloženém řádném termínu a 287 žáků v náhradním či opravném termínu.

Didaktický test z ruského jazyka konalo v jarním zkušebním období 2019 celkem 743 prvomaturantů, z nichž 698 u zkoušky uspělo (93,9 %). Didaktický test ze španělského jazyka konalo 137 prvomaturantů a 135 z nich zkoušku složilo úspěšně (98,5 %). Didaktický test z francouzského jazyka pak konalo 75 prvomaturantů, přičemž 73 z nich v testu uspělo (97,3 %).

MATEMATIKA+
Výběrová zkouška z matematiky se konala 6. května na 58 spádových školách. K didaktickému testu bylo přihlášeno celkem 3 193 maturantů, z nichž 2 715 tuto zkoušku konalo. Úspěšně zkoušku vykonalo 80,3 % z nich, tedy 2 181 žáků, a čistá úspěšnost tak byla o 5,6 procentního bodu nižší než v roce 2018. Průměrný procentní skór dosáhl hodnoty 52,3 %, což je o 2 procentní body méně než v loňském roce.

_______________________

Další podrobné výsledky:

Předběžné souhrnné výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou na www.novamaturita.cz zveřejněny 24. 5. 2019.

Předběžné souhrnné výsledky písemných prací společné části maturitní zkoušky budou publikovány na www.novamaturita.cz do 20. června 2019.


Předběžné souhrnné výsledky ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky budou publikovány na www.novamaturita.cz do 30. června 2019.

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 budou publikovány na www.novamaturita.cz do 31. srpna 2019.

Položková data budou na Portálu s výsledky evaluačních projektů uvolněna ve strojově čitelné podobě v souladu s plánem zveřejňování dat k 31. červenci 2019.

Školy a krajské úřady obdrží detailní analytické zprávy do konce srpna 2019.