NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Základní informace

Model maturitní zkoušky pro rok 2019


Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor. 

Přihlašování k maturitní zkoušce

Veškeré informace k přihlašování k maturitní zkoušce 2019 naleznete v Maturitním zpravodaji č. 47 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019 a přihlašování žáků.

Formulář přihlášky k maturitní zkoušce

Upozornění: Přihlášku k maturitní zkoušce je nutné odevzdat řediteli kmenové školy.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků .

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 se budou dílčí zkoušky konané formou písemné práce v rámci zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konat v dubnovém termínu, na rozdíl od zkoušek konaných formou didaktického testu, které proběhnou na začátku května.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Další důležité informace k maturitě v roce 2019 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2019 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2019.
  • Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 po jejich zveřejnění naleznete v záložce Kritéria hodnocení
  • Katalogy požadavků vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2019.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulých dvou zkušebních období.
  • V záložce Publikace k maturitě budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce.
  • Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
  • Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.