NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Žák se SVP/s PUP MZ

Kdo je žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP); žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ)
 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (žák se SVP)

Školský zákon definuje žáka se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním jako žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.1
 
Školský zákon dále stanovuje, že podmínky konání MZ budou upraveny výhradně žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.2
 
V kontextu maturitní zkoušky jsou za žáky se SVP považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, žáci se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami) nebo s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami), jejichž rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované MZ v požadovaném rozsahu. Tito žáci mohou MZ konat za uzpůsobených podmínek, které zohledňují jejich vzdělávací potřeby.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (žák s PUP MZ)

Vyhláška o maturitní zkoušce v platném znění (ke stažení zde) zavádí v souvislosti s MZ žáků se SVP termín „žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ“.
 
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.
 
Jedná se jak o žáky vzdělávané ve středních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (speciálních středních školách), tak o žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním vzdělávané ve středních školách běžného typu.
 
K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna). 

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Doporučení by mělo vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci by mělo být zajištěno, aby žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.

___________________________

1 § 16 odst. 1–4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
2 § 81 odst. 11 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.