NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Zařazení žáků

Procesy vedoucí k zařazení žáka do příslušné skupiny a kategorie

Vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení, které rovněž vypracovává doporučení a návrhy opatření pro školu.1 Ke vzdělávacím potřebám žáka přihlíží škola po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek v souladu s doporučením příslušného poradenského zařízení.

 1. Žák (nebo zákonný zástupce žáka) požádá příslušné školské poradenské zařízení o vypracování doporučení, které konkretizuje uzpůsobení podmínek konání MZ. Výběr školského poradenského zařízení je dán charakterem vzdělávacích potřeb žáka (PPP jsou specializovány na žáky se specifickými poruchami učení, SPC jsou specializována na konkrétní druh postižení – na žáky s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, dále na žáky s poruchami autistického spektra nebo žáky s více vadami). Evidenci proškolených pracovníků SPC a PPP oprávněných vydávat doporučení vede Národní ústav pro vzdělávání a seznamy za jednotlivé kraje předává krajským úřadům.
   
 2. Školské poradenské zařízení vypracuje doporučení, které obsahuje informace o zařazení žáka do příslušné skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání didaktického testu, písemné práce, ústní části zkoušek, zkoušek praktických (jsou-li tyto součástí MZ), výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence či tlumočnických služeb. Při tvorbě doporučení spolupracuje školské poradenské zařízení se samotným žákem (či zákonnými zástupci žáka), s vyučujícími, odborným lékařem a dalšími zainteresovanými osobami či institucemi. S doporučením je žák (či zákonný zástupce žáka) vždy podrobně seznámen a souhlasí s ním svým podpisem.
   
 3. Žák podává řediteli maturitní přihlášku se zatrženým polem, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, uvede příslušnou kategorii a skupinu a přiloží originál doporučení ŠPZ.
   
 4. Ředitel na základě doporučení ŠPZ umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek.
   
 5. Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků zařazených do skupiny SPUO-1 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí ředitel školy podmínky pro konání maturitní zkoušky v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním dle vyhlášky. Jedná-li se o potřebu uzpůsobení vyžadující úpravu zkušební dokumentace či o jinou logistickou změnu, která je zajišťována centrálně, je nutné ji co nejdříve nahlásit Centru, aby mohla být včas zjednána veškerá individuální opatření.


____________________________

1 Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.