NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zeměpis

Ilustrační foto - glóbus

Zkušební předmět zeměpis je v rámci nové koncepce maturitní zkoušky zařazen mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ). Záleží pouze na žákovi, zda se vedle povinných zkoušek společné části MZ rozhodne absolvovat i nepovinnou zkoušku ze zeměpisu. Žák si ji zvolí zřejmě tehdy, jestliže projevuje o zeměpis hlubší zájem a bude chtít tento obor studovat nebo využívat na vysoké škole pedagogického, přírodovědného, ekonomického nebo humanitního zaměření, kde je geografie přímou součástí studia nebo součástí interdisciplinárního programu. Vykonáním této nepovinné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky by se žák mohl profilovat ve vztahu ke své budoucí vysoké škole, která může případně zohlednit tento přístup při přijímacím řízení.

V rámci společné části maturitní zkoušky má zkouška ze zeměpisu podobu písemného didaktického testu v jedné, vyšší úrovni obtížnosti. V zeměpisném testu bude cca 80 % úloh uzavřených, což jsou úlohy, kde žák odpověď netvoří, ale vybírá z nabízených odpovědí. Mezi uzavřené úlohy patří vedle klasických úloh s výběrem odpovědí (multiple - choice) i svazky dichotomických úloh s dvoučlennou volbou odpovědí nebo úlohy přiřazovací a uspořádací. Zbývajících cca 20 % úloh v testu je otevřených, u nichž je vyžadována krátká odpověď (slovo či slovní spojení) nebo se jedná o úlohy doplňovací (doplnění v textu, ve schématu, v grafu, v mapce nebo tabulce). Na vypracování testu má žák 90 minut. Během testování nelze používat žádné osobní pomůcky, všechny potřebné informace a podklady pro řešení testových úloh jsou součástí testového sešitu. Didaktický test proběhne v rámci jednotného zkušebního schématu spolu s ostatními zkouškami společné části maturitní zkoušky. Test je hodnocen centrálně – automatizovaně.

Hlavním cílem maturitní zkoušky ze zeměpisu v jejím celku je ověřit globální, regionální a lokální pohledy žáků na přírodní, společenskou a hospodářskou sféru světa, na prostorové uspořádání objektů v nich a na probíhající jevy a procesy v prostředí těchto sfér. Účelem didaktického testu ze zeměpisu ve společné části maturitní zkoušky je ověřit, do jaké míry žáci splňují požadavky na vědomosti, dovednosti, schopnosti a činnosti tak, jak byly stanoveny v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu zeměpis, platného od školního roku 2010/2011.

 

Test